Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 26 października 2011 r.
w dniu 26 października 2011 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sprawowania kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, warunków, w jakich one tam przebywają oraz sposobu jej dokumentowania.
 2. Dokument Implementacyjny Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 + (MPiPS).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka.
 4. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010. (MPiPS).
 5. Projekt Informacji o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 11. Rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych.
 12. Rozporządzenie MEN w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 13. Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 14. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 15. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 18. Projekt rozporządzenia RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 19. Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
 21. Projekt strategii "Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko" (Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska).
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 26. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - odesłany do Zespołu
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Główny Geodeta Kraju).
 28. Projekt założeń projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) - odesłany do Zespołu.
 29. Sprawy różne.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzania Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Ministerstwo Finansów).
Czytany 1839 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28