Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 21 grudnia 2011 r.
w dniu 21 grudnia 2011 r.

 1. Nowy porządek strategiczny, projekt Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – (Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji) oraz projekt Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) - omówiono, bez opiniowania.
 2. Pakt dla Kultury – stan prac i realizacji programu (Beata Chmiel, Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Paktu dla Kultury) - omówiono, bez opiniowania.
 3. Informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) - omówiono, bez opiniowania.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) - opinia negatywna.
 5. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji Narodowej) - opinia negatywna.
 6. Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 roku (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne - brak opinii.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag - brak opinii. 
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego - brak opinii. 
 14. Projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów dot. określenia wzorów oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje w organach stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), tj.:
  A. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
  B. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
  C. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, opłaty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Państwowa Agencja Atomistyki).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz ich współpracy z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem.
 19. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2012 roku (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych.
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) . 
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu „Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie leczenia substytucyjnego.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego - opinia negatywna.
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną.
 42. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ministerstwo Finansów).
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz do wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami.
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.
 45. Projekt zbiorczej informacji o zaległościach przedsiębiorstw we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na dz. 31.12.2010r (Ministerstwo Finansów). 
 46. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (odnośnie punktów 47 i 48) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zakładający obniżenie kosztów wdrożenia tej ustawy oraz doprecyzowanie jej przepisów, w szczególności przepisów przejściowych. Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie zostały uzgodnione z przedstawicielami strony samorządowej w dniu 1.12.br. W świetle powyższego MPiPS prosi o informacje, czy powyższe projekty można uznać, jako zaopiniowane pozytywnie przez KWRiST. (na KWRiST dn. 30.11.br. odmówiono zaopiniowania tych projektów).
 48. Sprawy różne.
Czytany 1573 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28