Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 22 lutego 2012 r.
w dniu 22 lutego 2012 r.

 1. Priorytety samorządowe Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Minister Michał Boni, Współprzewodniczący KWRiST.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów)skierowany do zespołu.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - skierowany do zespołu.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Projekt ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska).
 6. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (Ministerstwo Gospodarki) - skierowany do zespołu
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia, w przypadku zdarzenia medycznego.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia .w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców - skierowany do zespołu
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.
 19. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) - opinia negatywna
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie regionalnych instytucji finansujących.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - skierowany do zespołu
 28. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Środowiska).
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - skierowany do zespołu, upoważniono zespół do wydania wiążącej opinii.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków wykorzystywania źródeł światła w przestrzeni powietrznej (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
 37. Projekt Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2012-2022 (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 38. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.
 41. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
 42. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
 43. Sprawy różne.
  Rządowy program „Cyfrowa szkoła” (Ministerstwo Edukacji Narodowej):
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
Czytany 1350 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28