Zrealizowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 28 marca 2012 r.

 

 1. Kwestie dot. Edukacji, propozycje zmian w systemie– Ministerstwo Edukacji Narodowej(prezentacja).
 2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) - odesłana do Zespołu.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu.
 5. Projekt zmian Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
 6. Projekty 16 uchwał zmieniających uchwały w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego):

  A) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;

  B) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

  C) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;

  D) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

  E) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

  F) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

  G) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013;

  H) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;

  I) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

  J) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;

  K) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;

  L) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;

  M) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;

  N) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;

  O) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

  P) Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji / Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.
 11. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/Ministerstwo Zdrowia).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu statystyki w Ochronie Zdrowia.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - nieuzgodnione.
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów).
 28. Projekt założeń do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych (Ministerstwo Finansów).
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
 30. Sprawy różne:
  A)
  Wsparcie instytucjonalne dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  B)   
  Informacja nt. ewentualnych planów reorganizacji stacji sanitarno epidemiologicznych – Główny Inspektor Sanitarny.
  C)   
  Zmiany w terytorialnej strukturze sądownictwa – Ministerstwo Sprawiedliwości.
  D)   
  Wniosek strony samorządowej o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do ostatecznego zaopiniowania podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  E) 
  Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) - odesłany do Zespołu.
  F)    
  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.
  G) 
  Wniosek Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pilne zaopiniowanie projektu dokumentu rządowego pt. „Lista proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz zmiany w dotychczasowych obszarach przyjętych przez Radę Ministrów i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, jako OZW”.

 

Czytany 1474 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopada 2012 00:28