O Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Historia powstania Związku sięga początków funkcjonowania w Polsce samorządów na szczeblu województw. Równolegle do procesów zmian prawno-ustrojowych i decentralizacji władzy, toczyła się dyskusja na temat utworzenia Związku Województw RP, które reprezentowałoby interesy polskich regionów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Wraz z pojawieniem się samorządów województw, wyposażonych w nowe kompetencje, ale i szeroki zakres zadań, zaistniała potrzeba stworzenia wspólnego forum, którego celem byłoby m.in. umożliwienie szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących realizowania polityki rozwoju regionalnego. Powołanie do życia Związku Województw RP dawało taką właśnie możliwość polskim regionom.

Spotkanie założycielskie odbyło się w Warszawie w dniu 9 września 2002 roku, podczas którego przewodniczący sejmików i marszałkowie województw zaakceptowali Statut Związku oraz zgłosili akces poparty uchwałami sejmików o przystąpieniu do stowarzyszenia.

Statut stanowił m.in., że najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów-reprezentantów 16 województw - po 4 osoby z każdego województwa: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego. Zapewniało to odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

W dniu 21 września 2002 roku, odbyło się I Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, na którym wybrano władze pierwszej kadencji Związku. Kadencja Związku Województw RP pokrywa się z kadencją władz samorządów województw.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Związek uczestniczył także w pracach Forum Debaty Publicznej - Samorząd Terytorialny dla Polski, którego założeniem było dokonanie oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedstawienie propozycji zmian usuwających bariery w funkcjonowaniu samorządów. Opracowane i przekazane zostały do Kancelarii Prezydenta RP projekty nowelizacji niektórych ustaw i rozporządzeń mających na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych i usprawnienie realizacji zadań przez samorządy województw, zgodnie z postulatami płynącymi ze środowisk samorządowych.

Związek Województw RP jest ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim o czym świadczą m.in. współorganizowane przez Związek Konferencja Wysokiego Szczebla pn. „Polityka spójności dziś i jutro” w Brukseli czy też konferencja pt. „Przyszłość Polityki Spójności - szanse, zagrożenia, możliwe scenariusze”, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, Parlamentu Europejskiego oraz Rządu i Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Debaty przypadały zazwyczaj na momenty szczególne, jak walka z kryzysem gospodarczym i finansowym UE, czy  prace nad kształtem budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

W ramach podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności regionalnych oraz na rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów Związku Województw RP przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje co roku Targi Smaki Regionów, które odbywają się w ramach POLAGRA FOOD. Impreza ta stwarza producentom żywności tradycyjnej i naturalnej okazję do prezentowania całego bogactwa i dorobku dziedzictwa kulinarnego polskich regionów. Targi są znakomitą formułą identyfikacji i promocji naturalnej, tradycyjnej żywności. Taka promocja, oprócz oczywistych korzyści dla konsumentów, służy także budowaniu marki regionów. Warto także odnotować, że wraz z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego Związek Województw RP opracował jedyny w Polsce system wyróżniania żywności wysokiej jakości (z uwzględnieniem żywności tradycyjnej) oraz znak „Jakość Tradycja” uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Europejską.

Związek Województw RP prowadzi także działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Od 2009 roku uczestniczy w Forum Regionów Polski i Rosji, zainicjowanemu przy współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Do chwili obecnej odbyły się już cztery Fora; na zakończenie I Forum w 2009 roku przyjęta została wspólna deklaracja województw RP i regionów Federacji Rosyjskiej, na podstawie której województwa i regiony postanowiły działać na rzecz rozwoju współpracy między województwami Polski i regionami Rosji, a także organizować cykliczne spotkania Forum Regionów Polska - Rosja, które odbywają się na przemian w Polsce i Rosji.

W roku 2011 Związek Województw RP nawiązał współpracę z Doniecką Administracją Obwodową i Stowarzyszeniem Samorządów Regionalnych obwodu Donieckiego. Współpraca będzie realizowana w szczególności w zakresie integracji europejskiej oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Zdaniem organów samorządowych Obwodu Donieckiego, doświadczenie Polski jest najbardziej zbliżone do aktualnych warunków w samorządach ukraińskich w sferze tworzenia współczesnego ustawodawstwa oraz działalności praktycznej.

W tym samym roku zainicjowana została także współpraca z regionami Chorwacji poprzez podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Związkiem Województw RP i Związkiem Żupanii Chorwackich. Rok później, podczas rewizyty przedstawicieli Związku Województw RP w Chorwacji, podpisana została Deklaracja o współpracy pomiędzy dwiema organizacjami, która przewiduje m.in. współpracę, wymianę informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, współpracę w ramach Komitetu Regionów oraz wspieranie realizacji wspólnych programów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem finansowanie z funduszy europejskich.

Dotychczasowe funkcjonowanie Związku Województw RP pokazuje, że organizacja wniosła bardzo wiele w rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym, umacnianie idei samorządu terytorialnego i jedności Małych Ojczyzn na rzecz rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.