w związku z wejściem w życie 18 września 2009r. ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

w sprawie kształtu i przyszłości izb gospodarczych w Polsce jako partnera samorządu terytorialnego w sprawach rozwoju gospodarczego regionów , nowych inwestycji , tworzenia i restrukturyzacji miejsc pracy i konsultacji na poziomie regionalnym przepisów prawa

w sprawie proponowanej „Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych” w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w sprawie zmiany obowiązujących przepisów i aktów wykonawczych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego.
 

w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. wypracowania wspólnego stanowiska województw wobec projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

w związku z toczącym się procesem legislacyjnym ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania

w sprawie: projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

w sprawie: potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w  sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 z późn. zm.) w części dotyczącej opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

w sprawie zmniejszenia kwot na realizację w 2009 r. Regionalnych Programów Operacyjnych