w sprawie: zmiany w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej polegającej na wykreśleniu art. 59a

w sprawie przekazania marszałkom województw dokumentacji archiwalnej z zakresu ochrony środowiska będącej obecnie w posiadaniu wojewodów

w sprawie: konieczności wprowadzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz proponowanych założeń do nowej ustawy o odpadach

do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

w sprawie kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

w sprawie pokrycia straty przez spółkę PKP Przewozy Regionalne powstałej w 2008 roku w związku z realizacją przez PKP Przewozy Regionalne ugody restrukturyzacyjnej z najważniejszymi wierzycielami

w sprawie realizacji projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas MII szkoły podstawowe] w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL

w sprawie tworzenia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w sprawie koniecznych zmian w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego i projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

w sprawie zmiany projektu Planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok