w sprawie decyzji Ministra Finansów o konieczności finansowania podatku VAT ze środków własnych samorządów województw w związku z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

w sprawie “Projektowanego systemu kształcenia ratowników medycznych”

w sprawie Krajowej Rezerwy Wykonania

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych

w sprawie terminów przekazywania  dokumentów  dotyczących Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 (Oś 4 i 5) z Instytucji Zarządzającej do Instytucji Pośredniczącej.

w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. organizacji i funkcjonowania Urzędów Marszałkowskich

w sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w zakresie zadań realizowanych przez marszałka województwa

w sprawie zasad rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz lecznictwo szpitalne w 2009 roku

w sprawie znaczenia informacji przestrzennej w budowie Społeczeństwa Informacyjnego