Rada Programowa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że...

w sprawie zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konwent Marszałków apeluje do Rządu i Parlamentu RP o pilne uchwalenie zmienionej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prace nad nowelizacją ustawy, rozpoczęte jeszcze w 2005 roku, trwają nadal, przechodząc następujące po sobie cykle: propozycja zmian - jej konsultacja. Mamy nadzieję, że - po uchwaleniu projektu przez Rząd RP w dniu 06.01.2008 - Parlament przystąpi do szybkiej kontynuacji procesu legislacyjnego.

w sprawie parków krajobrazowych

Samorząd województwa zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przejmie z dniem 1 kwietnia 2009 roku całość kompetencji w zakresie parków krajobrazowych.

w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 roku

Konwent Marszałków Województw RP postuluje o podjęcie negocjacji w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2009 roku przez dyrekcje Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z zespołami negocjacyjnymi reprezentującymi zrzeszonych pracodawców samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Napływające sygnały świadczą o pomijaniu przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ powołanych zgodnie z prawem zespołów negocjacyjnych jako partnera do rozmów w procedurze kontraktowania świadczeń.

w sprawie realizacji działania 6.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" (COIE)

w sprawie projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030

Konwent Marszałków Województw RP stwierdza, iż konieczne jest przeprowadzenie gruntownych i szybkich reform gospodarki wodnej w Polsce ze wskazaniem na przyjęcie wariantu I „samorządowego". Powyższe umożliwi i usprawni prawidłową realizację powierzonych zadań m.in. poprzez możliwość większego pozyskiwania środków unijnych i innych funduszy celowych na utrzymanie administrowanych wód i urządzeń.

w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych usprawniających realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

Ustawa Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2002 r. nałożyła na Marszałków Województw szereg obowiązków związanych ze sprawowaniem praw właścicielskich na ciekach istotnych dla rolnictwa, jak też tzw. „ciekach pozostałych" oraz z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Marszałkowie Województw Rzeczypospolitej Polskiej zebrani na Konwencie w Szczawnicy-Jaworkach wyrażają zadowolenie z podpisanego w dniu 19 grudnia 2008 roku porozumienia między Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pomocy w działaniu Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013.

w sprawie niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację przez samorządy województw pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poczynienie starań mających na celu zwiększenie kwot środków finansowych dla poszczególnych województw na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

w sprawie kryterium dostępu w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia kryterium dostępu w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom"