w sprawie propozycji zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa dot. przekazywania gruntów z zasobów agencji nieruchomości rolnych na rzecz samorządu województwa

Konwent Marszałków zwraca się z apelem o wsparcie inicjatywy zmiany niektórych zapisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, proponując rozważenie propozycji zmian w ww. ustawie i ustawach powiązanych.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej, w tym współpracy z samorządami województw

Konwent Marszałków Województw RP wyraża swoje uznanie dla dokonań w ostatnich latach w zakresie postępu biologicznego roślin uprawnych. Wiąże się on ze wzrostem wydajności i jakości. Prace prowadzone przez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) są istotnym elementem rozwoju rolnictwa i źródłem pozyskiwania nowych odmian.

w sprawie zapewnienia samorządom województw środków z budżetu państwa na realizację zadania: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej"

Do zadań samorządów województwa wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2008 Nr14, poz. 92), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji", należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zadanie to jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Prezes Zarządu tego Funduszu przekazuje samorządom województw na realizację określonych zadań według algorytmu. Maksymalną wysokość dofinansowania ze środków Funduszów kosztów działania tych zakładów, określa art 68c ust 2 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z zapisem w roku 2008 dofinansowanie to mogło wynieść maksymalnie do 90% kosztów działania zakładów, a w roku 2009 i następnych maksymalnie do 85 %. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, wynikającym z powyższej ustawy, jako źródło finansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, oprócz Funduszu, są wskazane samorząd terytorialny i inne źródła, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 ustawy.

w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

w sprawie stworzenia warunków do prawidłowego funkcjonowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe rozwiązania organizacyjne

w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

w sprawie przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej i pakietu ustaw zdrowotnych

Konwent Marszałków Województw RP uważa weto Prezydenta RP dla pakietu ustaw zdrowotnych za szkodliwe dla ochrony zdrowia.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Parlamentarzystów Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do ustaw zdrowotnych, które zapewnią konstytucyjnie zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i możliwie najlepszą ich jakość.

w sprawie Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011”

Konwent Marszałków Województw RP stwierdza, że Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 - 2011” jako instrument pomocy Rządu samorządom terytorialnym wpłynie na poprawę stanu dróg o znaczeniu lokalnym, będzie kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny, usprawni komunikację w regionach oraz umożliwi koordynację procesu rozwoju systemu dróg na poziomie regionalnym. Program ten pozwoli na wyrównanie dysproporcji między drogami niższych kategorii spowodowanych niedofinansowaniem infrastruktury drogowej w gminach i powiatach.

w sprawie przekazywania do samorządów województw kompetencji w zakresie ochrony środowiska

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) oraz ustawa z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu) powierzają marszałkom i sejmikom województw nowe kompetencje w zakresie ochrony środowiska, które do tej pory przypisane były wojewodom. Ustawy te tworzą nowe podmioty administracji państwowej, które przejmą pracowników i majątek dotychczasowych instytucji. Tym samym późniejsza realizacja zadań przekazanych samorządowi województwa będzie utrudniona i wymagała skompletowania od nowa specjalistycznej kadry i wyposażenia jej w niezbędny majątek.

w sprawie usamorządowienia spółki PKP PR Sp. z o.o.

Konwent Marszałków Województw RP w odpowiedzi na propozycję Rządu deklaruje wolę podpisania porozumienia pomiędzy Stroną Rządową a Województwami. Właściwym terminem podpisania porozumienia są dni obrad  Walnego Zgromadzenia Związku Województw RP tj. 9-10.11.2008 r.