w sprawie nowej formuły kontraktu wojewódzkiego

Konwent Marszałków Województw RP z uznaniem przyjmuje fakt podjęcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prac zmierzających do określenia nowego modelu polityki regionalnej państwa. Konwent Marszałków pragnie wyrazić przekonanie, że w toku tych prac szczególną uwagę należy poświęcić instrumentom realizacji polityki regionalnej, w szczególności zaś kontraktowi wojewódzkiemu.

w sprawie projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (dot. reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia)

Konwent Marszałków z niepokojem stwierdza, że w stosunkowo krótkim czasie, po raz kolejny od czasu utworzenia kas chorych, proponuje się głęboką przebudowę instytucji nadzorującej powszechne ubezpieczenie zdrowotne bez uwzględnienia pozytywnych doświadczeń osiągniętych w ramach istniejących struktur.

w sprawie współfinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa projektów realizowanych przez szkoły wyższe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk i lądowisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk i lądowisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego, umieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury, Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowisko, że nieruchomości ujęte w wykazie lotnisk wojskowych częściowo lub czasowo niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań (załącznik nr 3 rozporządzenia) powinny w całości zostać ujęte w wykazie lotnisk wojskowych trwale niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, wymagających zachowania ich lotniczego charakteru (załącznik nr 1 rozporządzenia).

w sprawie zniesienia i reorganizacji małych sądów rejonowych w kraju

Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej stanowczo protestuje przeciwko likwidacji i reorganizacji małych sądów rejonowych w kraju. Za pozostawieniem dotychczasowej struktury organizacyjnej sądownictwa przemawia szereg argumentów:

w sprawie akceptacji wzoru umowy dotyczącej delegowania zadań Agencji Płatniczej (ARiMR) do samorządów województw (SW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w sprawie utrudnień w realizacji zadań wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

w sprawie konieczności negocjowania z Unią Europejską przesunięcia terminu wyłączenia z obowiązku stosowania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, określonego w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)

w sprawie propozycji likwidacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) zawartej w projektach: ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych

w sprawie przepływów finansowych środków z Unii Europejskiej w projekcie ustawy o finansach publicznych