w sprawie sposobu wykorzystania odsetek narosłych na rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych z tytułu płatności zaliczkowych

w sprawie powierzenia samorządom województw funkcji instytucji pośredniczącej dla Osi IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013)

w sprawie rozwoju obszaru Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

w sprawie: przekształceń w spółkach grupy PKP

w sprawie: nie przekazania odpowiedniej ilości etatów kalkulacyjnych samorządom województw na realizacje zadań w ramach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji samorządowej na rok 2008.

w sprawie przyjęcia wytycznych MRiRW dotyczących funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

w sprawie: Konsekwencji finansowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i samorządów terytorialnych w aspekcie wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych w przepisach prawa drogowego

w sprawie finansowania działań regionalnych i Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój energetyki odnawialnej oraz sieci elektroenergetycznych

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (DzU z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zm.)