w sprawie: zakresu wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz uelastycznienia procesu zarządzania komponentem regionalnym

w sprawie: roli samorządów wojewódzkich w planowaniu energetycznym

w sprawie: podziękowania Pani Minister Elżbiecie Bieńkowskiej za negocjacje i podpisanie Kontraktów Wojewódzkich.

w sprawie: Systemu kształcenia pielęgniarek w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych

w sprawie: przyjęcia zasad koordynacji współpracy Samorządów Województw z Agencją Płatniczą w ramach wdrażania PROW 2007-2013

w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w zakresie działań delegowanych do samorządów województw oraz Pomocy Technicznej.

w sprawie: aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Ministerstwo Środowiska.

W SPRAWIE USTANOWIENIA PRAWA GÓRSKIEGO, CZYLI TZW. PRAWA ŚNIEGU I PRAWA SZLAKU

w sprawie: organizacji regionalnych przewozów kolejowych

w sprawie: rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych.