w sprawie: organizacji regionalnych przewozów kolejowych

w sprawie: rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

FUNKCJONOWANIE REGIONALNYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013.

W SPRAWIE DEZAGREGACJI WSKAŹNIKÓW WSKAZANYCH DO REALIZACJI W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI I SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRIORYTETÓW

W SPRAWIE: POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA KOMISJI ZATWIERDZAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR.

W SPRAWIE PRZEKAZANIA OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO DO KOMPETENCJI SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW.

W SPRAWIE STWORZENIA JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA CAŁEGO KRAJU SŁUŻĄCEGO DO OBLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA.

W SPRAWIE REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007R. O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
(DZ. U. Z 2007 ROKU NR 191 POZ. 1365).

W SPRAWIE: KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH