W SPRAWIE STWORZENIA JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA CAŁEGO KRAJU SŁUŻĄCEGO DO OBLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA.

W SPRAWIE REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007R. O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
(DZ. U. Z 2007 ROKU NR 191 POZ. 1365).

W SPRAWIE: KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

w sprawie: zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich art. 37 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZARYS STANOWISKA MARSZAŁKÓW WS. PRZYSZŁOŚCI POLITYKI SPÓJNOŚCI PO ROKU 2013

w sprawie: wdrażania Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w sprawie: projektu Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2007 roku

w sprawie: warunków kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych w roku 2008

w sprawie: ustaleń audytu Komisji Europejskiej na projektach EFRR, przeprowadzonego w dniach 13-17 listopada 2006 r. w województwach lubelskim i mazowieckim