w sprawie: wdrażania Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w sprawie: projektu Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2007 roku

w sprawie: warunków kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych w roku 2008

w sprawie: ustaleń audytu Komisji Europejskiej na projektach EFRR, przeprowadzonego w dniach 13-17 listopada 2006 r. w województwach lubelskim i mazowieckim