z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie bezterminowego przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka w sprawie przebiegu dróg krajowych zastępowanych nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie wydania jednolitej interpretacji odnośnie podmiotu właściwego w sprawach podatku VAT

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zmian aktów prawnych regulujących organizację Ratownictwa Medycznego.

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie obrony regionalnych ośrodków mediów publicznych

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie wskazania problemów wymagających podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie kontynuacji Linii Współpracy podmiotów publicznych administracji rządowej i samorządowej na rzecz budowy otwartego państwa oraz ukierunkowanych na użytkownika usług e-administracji w Polsce.

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie projektu  ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w  części dotyczącej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i działalności regulowanej pilota wycieczek -  Ustawa  z dnia  29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia wspólnej inicjatywy przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka działań na rzecz budowy dróg łącznikowych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zapewniających połączenia z autostradami i drogami ekspresowymi na terenie kraju.