z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie wzmocnienia roli klastrów gospodarczych w kreowaniu rozwoju regionów oraz wzmocnienia w polityce władz centralnych roli specjalnych stref ekonomicznych w inicjowaniu i animacji powiązań klastrowych

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie współpracy Samorządów Województw RP na rzecz tworzenia kompleksowej oferty filmowej polskich regionów, ukierunkowanej na zagraniczne rynki filmowe, pn. Polska Komisja Filmowa

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i ich współpracy

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie bezterminowego przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka w sprawie przebiegu dróg krajowych zastępowanych nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie wydania jednolitej interpretacji odnośnie podmiotu właściwego w sprawach podatku VAT

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie zmian aktów prawnych regulujących organizację Ratownictwa Medycznego.

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie obrony regionalnych ośrodków mediów publicznych

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie wskazania problemów wymagających podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji

z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie kontynuacji Linii Współpracy podmiotów publicznych administracji rządowej i samorządowej na rzecz budowy otwartego państwa oraz ukierunkowanych na użytkownika usług e-administracji w Polsce.