z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie projektu  ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w  części dotyczącej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i działalności regulowanej pilota wycieczek -  Ustawa  z dnia  29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia wspólnej inicjatywy przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka działań na rzecz budowy dróg łącznikowych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zapewniających połączenia z autostradami i drogami ekspresowymi na terenie kraju.

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zakresu i zasad kontraktu terytorialnego

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie utworzenia i określenie składu Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia wspólnej inicjatywy przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zniszczonych w związku z budową autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju.

w sprawie przyszłości Telewizji Polskiej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie wprowadzenia obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w strefach, w których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie wprowadzenia opiniowania w miejsce dotychczasowego uzgadniania projektów uchwał sejmiku województwa w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa