z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zakresu i zasad kontraktu terytorialnego

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie utworzenia i określenie składu Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej.

z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczące podjęcia wspólnej inicjatywy przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zniszczonych w związku z budową autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju.

w sprawie przyszłości Telewizji Polskiej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie wprowadzenia obowiązku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w strefach, w których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie wprowadzenia opiniowania w miejsce dotychczasowego uzgadniania projektów uchwał sejmiku województwa w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad finansowania budowy rozwiązań rozprowadzających ruch z węzłów autostradowych i dróg ekspresowych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań w ramach regionalnych programów operacyjnych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wymiaru miejskiego regionalnych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020