z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie współdziałania administracji rządowej oraz województw w zakresie inicjatyw współpracy międzynarodowej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2008r., Nr 25, poz.150 ze zm.), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadań administracji rządowej, zleconych samorządom województw ustawami z zakresu ochrony środowiska

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Stref ograniczonej emisji komunikacyjnej jako odrębnego instrumentu prawnego poprzez zmiany w obowiązujących przepisach

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wielofunduszowych regionalnych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020.

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i aktów związanych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania działalności zakładów aktywności zawodowej.

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozdzielenia kompetencji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi od utrzymania wód i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w obszarze gospodarki wodnej

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie propozycji zmiany Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.  zm.)

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzonego w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie braku odpowiednich nakładów z budżetu Państwa na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym środków finansowych na 5-letnie kontrole stanu technicznego obwałowań