z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie propozycji zmiany Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.  zm.)

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzonego w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie braku odpowiednich nakładów z budżetu Państwa na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym środków finansowych na 5-letnie kontrole stanu technicznego obwałowań

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie usunięcia zapisów  dotyczących kompetencji marszałka województwa  w zakresie obowiązków przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą w ustawie Prawo łowieckie

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń do spalania paliw o małej mocy poprzez wprowadzenie standardów oraz narzędzi wymuszających do stosowania ich przez producentów tego typu urządzeń

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie przyrody

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie niezbędnych zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie konieczności podjęcia dyskusji nad poprawą prawa związanego z przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie finansowania dróg publicznych

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie dostosowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do dyrektywy Rady 85/337/EWG oraz doraźnego usprawnienia funkcjonowania sytemu ocen oddziaływania na środowisko