z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie usunięcia zapisów  dotyczących kompetencji marszałka województwa  w zakresie obowiązków przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą w ustawie Prawo łowieckie

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń do spalania paliw o małej mocy poprzez wprowadzenie standardów oraz narzędzi wymuszających do stosowania ich przez producentów tego typu urządzeń

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie przyrody

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie niezbędnych zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie konieczności podjęcia dyskusji nad poprawą prawa związanego z przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie finansowania dróg publicznych

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie dostosowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do dyrektywy Rady 85/337/EWG oraz doraźnego usprawnienia funkcjonowania sytemu ocen oddziaływania na środowisko

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie badań statystyki publicznej pod przyszły okres programowania Unii Europejskiej

STANOWISKO GMIN I POWIATÓW Z WOJEWÓDZTW WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO  I PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. W ZAKRESIE TWORZENIA I ZMIANY GRANIC PARKÓW NARODOWYCH ORAZ SPOSOBU ODWOŁYWANIA DYREKTORÓW TYCHŻE PARKÓW.

dotyczące przyjęcia kompromisowego rozwiązania w kwestii sposobu obliczania limitu środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych