z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie odpłatności za egzamin państwowy na prawo jazdy

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian legislacyjnych szczególnie istotnych dla szeroko rozumianej polityki regionalnej

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie uwag do projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących przyszłej perspektywy finansowej w zakresie finansowania rozwoju obszarów wiejskich

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie propozycji Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2012 r. dotyczącej zmiany sposobu wyliczania limitu środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie w programach operacyjnych na lata 2007-2013

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ujednolicenia dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”)” z „Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL)” oraz wypracowania procedur w zakresie sposobu uzgodnień stanowiska na linii Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Zarządzająca RPO.

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie propozycji Ministra Środowiska dotyczącej zmiany kompetencji organów uprawnionych do wydawania pozwoleń zintegrowanych

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian kompetencyjnych w ustawie z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie wsparcia rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i mlecznego w Polsce.