z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie badań statystyki publicznej pod przyszły okres programowania Unii Europejskiej

STANOWISKO GMIN I POWIATÓW Z WOJEWÓDZTW WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO  I PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. W ZAKRESIE TWORZENIA I ZMIANY GRANIC PARKÓW NARODOWYCH ORAZ SPOSOBU ODWOŁYWANIA DYREKTORÓW TYCHŻE PARKÓW.

dotyczące przyjęcia kompromisowego rozwiązania w kwestii sposobu obliczania limitu środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie odpłatności za egzamin państwowy na prawo jazdy

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian legislacyjnych szczególnie istotnych dla szeroko rozumianej polityki regionalnej

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie uwag do projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących przyszłej perspektywy finansowej w zakresie finansowania rozwoju obszarów wiejskich

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie propozycji Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2012 r. dotyczącej zmiany sposobu wyliczania limitu środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie w programach operacyjnych na lata 2007-2013

z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ujednolicenia dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”)” z „Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL)” oraz wypracowania procedur w zakresie sposobu uzgodnień stanowiska na linii Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Zarządzająca RPO.

z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie propozycji Ministra Środowiska dotyczącej zmiany kompetencji organów uprawnionych do wydawania pozwoleń zintegrowanych