Podsumowanie działalności Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP IV Kadencji Sejmików Województw (2010-2014) 

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.
Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP składa się z przewodniczących sejmików samorządowych województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej funkcjonowało Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP. Posiedzenie I Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur (Kancelarii) Sejmików Województw RP odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2004 roku w Opolu, któremu przewodniczył Andrzej Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. Natomiast posiedzenie I Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP miało miejsce w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie za zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Warmińsko - Mazurskiego Juliana Osieckiego, który to został wybrany pierwszym Przewodniczącym Konwentu.

Konwent wspiera Związek i jego organy w:

 • podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,
 • inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
 • inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
 • inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
 • promowanie działalności Związku Województw RP.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.

Podczas II Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, który odbył się w Warszawie w dniu 24 lutego 2011 roku dokonano wyboru m. in. władz Konwentu. Przewodniczącym Konwentu został Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. Natomiast wiceprzewodniczącą została Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresa Kubas-Hul. Ponadto członkowie Konwentu jednogłośnie zagłosowali, aby przedstawić Zgromadzeniu Ogólnemu ZWRP propozycję zorganizowania w Sejmie Zgromadzenia Radnych Województw.

W dniu 19 i 20 kwietnia 2011 roku w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki miał miejsce III Nadzwyczajny Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP oraz I Ogólnopolska Konwencja Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, dotycząca projektu ustawy Prezydenta RP o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz zmianie niektórych ustaw. Tematem przewodnim tego Konwentu były konsultacje dotyczące ww. projektu ustawy co zaowocowało przyjętym Stanowiskiem postulującym o wzmocnienie kompetencji  organów stanowiących, tj. rad gmin, powiatów i sejmików województw.  Uczestnikami Konwencji byli Minister Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Szef Zespołu  Doradców Prezydenta RP, a także: prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Paweł Swianiewicz i dr Jarosław Neneman. Konwencja poświęcona była konsultacjom w zakresie rozwiązań legislacyjnych dot. samorządu terytorialnego w odniesieniu do propozycji wypracowanych podczas Forum Debaty Publicznej u Prezydenta RP, która odbyła się w dniu 30 marca 2011 roku. W Debacie udział wziął, jak również zabrał głos, Przewodniczący Konwentu Kazimierz Barczyk.

Podczas IV Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, który odbył się, na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresy Kubas-Hul, w Łańcucie, Lwowie i Przemyślu w dniach 18-21 maja 2011 roku, wiodącym tematem była współpraca z Polakami i Polonią na Wschodzie. Przewodniczący Sejmików spotkali się m. in. z Prezesem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w siedzibie Konsulatu Generalnego we Lwowie, z Konsulem Generalnym RP oraz z przedstawicielami środowisk polonijnych. Wspólnie uzgodniono, iż współpraca z Polakami i Polonią na Wschodzie powinna być jednym z priorytetów współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej prowadzonej przez regiony.

W dniach 15-18 września 2011 roku w Zielonej Górze odbył się V Konwent  Przewodniczących Sejmików Województw RP, na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasza Możejko, poświęcony przyszłości polityki spójności i budżetu UE na lata 2014-2020. W tym temacie wystąpił Pan Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Podjęto Uchwałę w sprawie organizacji I Zgromadzenia Radnych Województw w dniu 28 maja 2012 roku w Sejmie RP w związku ze Świętem Samorządu Terytorialnego i w rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów do odrodzonego samorządu oraz Uchwałę w sprawie zorganizowania Konwentu Przewodniczących w Brukseli podczas Open Days, czyli Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Przewodniczący Konwentu omówił wyniki analizy Ankiet dotyczących funkcjonowania Sejmików Województw i ich kancelarii. W konsekwencji zostało wypracowane Stanowisko w sprawie unowocześnienia, informatyzacji  - ujednolicenia standardów obsługi Sejmików Województw i Radnych w Polsce.

W dniach 1-2 grudnia 2011 roku odbyła się Rada Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw RP pod przewodnictwem Dyrektora Biura Związku Województw RP Bogdana Ciepielewskiego.  Omówiono m. in. „Relacje  on-line sesji sejmiku, technologia, koszty”, „Nowatorskie systemy komunikacji z radnymi (sposoby nowoczesnej i sprawnej komunikacji z radnymi stosowanej w biurach/kancelariach sejmików)”, „ABC rejestracji zbiorów danych osobowych” oraz „kompetencje samorządu województwa w zakresie Ośrodków Doradztwa Rolniczego”. Ponadto przedłożono tekst regulaminu i projekt uchwały w sprawie jego zmiany, który został przyjęty podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w dniu 23 lutego 2012 roku i na posiedzeniu plenarnym XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 24 lutego 2012 roku w Wieliczce. Podczas tego Konwentu jego Przewodniczący Kazimierz Barczyk przedstawił także Sprawozdanie z działalności za rok 2011.

W dniu 9 października 2012 roku, w dawnej Ambasadzie RP w Brukseli z inicjatywy Przewodniczącego Konwentu Kazimierza Barczyka, Przewodniczący Sejmików podczas pierwszego Konwentu w stolicy UE, rozmawiali o polityce spójności z członkiem gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej Hanną Jahns, byłą Wiceminister Rozwoju Regionalnego, zapoznali się też z oceną stanu prac nad kształtem funduszy strukturalnych wygłoszoną przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta oraz z prezentacją Europejskiej Polityki Zdrowotnej autorstwa Andrzeja Rysia, Dyrektora ds. systemów zdrowia i produktów w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia Komisji Europejskiej. Natomiast w dniu 10 października uczestnikami obrad Konwentu byli m.in. Karolina Kierońska, pierwszy sekretarz ds. polityki regionalnej w stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Monika Kapturska, koordynator polskiej delegacji do Komitetu Regionów oraz Minister-Radca Andrzej Babuchowski, Koordynator Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Wraz z zaproszonymi gośćmi Przewodniczący Sejmików omówili bieżący stan negocjacji nad rozporządzeniami dotyczącymi polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wyzwania stojące w najbliższym czasie przed polityką rolną UE. Uczestniczyli też w spotkaniu z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, byłym Premierem RP Jerzym Buzkiem. „Jesteście ludźmi, którzy decydują o rozwoju Polski” – rozpoczął przemówienie Premier J. Buzek. Rozmowa dotyczyła reformy samorządowej i powstania województw, obecnego funkcjonowania regionów i wyzwań na przyszłość, które przed nimi stoją, zwłaszcza w kontekście realizacji polityk europejskich. Premier J. Buzek zakończył słowami popierającymi naprawę zapisów z ustawy o Samorządzie Województwa poprzez zmianę nazewnictwa ujętą w Stanowisku Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP dotyczącym ujednolicenia tytułów w samorządzie województwa.

Przewodniczący Sejmików w stanowisku w sprawie ujednolicenia tytułów w samorządzie województwa, proponują w nim wprowadzenie tytułu marszałka dla obecnie istniejącej funkcji przewodniczącego Sejmiku oraz wojewody, bądź innego zakorzenionego w polskiej tradycji dla obecnej funkcji marszałka „(…)mając na uwadze spójność administracji publicznej oraz przejrzystość jej struktur dla Obywateli, odwołując się do dziedzictwa polskiej samorządności, której korzenie sięgają jeszcze czasów monarchii stanowej, a także konstrukcji centralnych organów legislacyjnych i wykonawczych, Konwent Przewodniczących Sejmików postuluje ujednolicenie nazewnictwa organów administracji na poziomie regionów”- piszą przewodniczący Sejmików. Stanowisko zostało poparte także przez Premiera Jerzego Buzka, który stwierdził, iż obecny urząd wojewody mógłby zostać nazwany urzędem ministra danego województwa (Minister Śląski, Minister Małopolski, etc.), zaś cała propozycja Konwentu Przewodniczących byłaby dopełnieniem projektów rozważanych już przy wprowadzaniu reformy samorządu w 1998 r.

Podczas obrad w Brukseli, na bazie dyskusji z unijnymi urzędnikami, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP przyjął stanowisko w sprawie zwiększenia roli Sejmików Województw w realizacji polityk europejskich. Czytamy w nim m.in. „Jednym  z najważniejszych zadań samorządu województwa jest prowadzenie polityki rozwoju regionalnego, dlatego też włączenie Sejmików w proces opiniowania zapisów Umowy Partnerskiej oraz tworzenia i uchwalania Programów Operacyjnych jest w pełni zasadne. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązania pozytywnie wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój Polski i jej poszczególnych regionów”.

W dniu 10 października 2012 roku w Brukseli Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP przyjął następujące Stanowiska w sprawie:

 • zwiększenia roli Sejmików Województw w realizacji polityk europejskich;
 • ujednolicenia tytułów w samorządzie województwa;
 • współpracy międzynarodowej Regionów, wzmocnienia podejmowanych przez Regiony inicjatyw dotyczących współpracy z Polakami i Polonią za granicą oraz stworzenia „Domu Polskich Regionów” w Brukseli;
 • rozszerzenia kompetencji Przewodniczących Sejmików Województw.

W dniu 23 stycznia 2013 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, pod przewodnictwem Kazimierza Barczyka, odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Prof. Jerzy Regulski, Doradca Prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego. Tematem dyskusji był prezydencki projekt ustawy współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. W wyniku debaty omówione zostały poszczególne postulaty, zgłaszane przez przewodniczących sejmików, dotyczące m.in. wyposażenia Sejmików w kompetencje w zakresie funduszy europejskich, jak np. uchwalanie regionalnych programów operacyjnych w formie aktów prawa miejscowego. Przyjęto następujące Stanowiska:

 • w sprawie projektu ustawy Prezydenta RP o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza na terenie całej Polski;
 • w sprawie przyznania Sejmikom Województw ustawowych kompetencji dotyczących funduszy europejskich.

W dniu 7 marca 2013 roku w Warszawie odbyły się obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, którym przewodniczył Kazimierz Barczyk. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Działalność w roku 2012 gremium opiniodawczo-doradczego Związku Województw RP, jakim jest Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, omówił Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Konwentu. Przypomniał, że Konwent spotykał się na czterech posiedzeniach, podczas których omawiane były bieżące sprawy dotyczące dalszych zmian modelu samorządowego oraz funkcjonowania sejmików województw. Podkreślił znaczenie i udział Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w debacie dotyczącej prezydenckiego projektu ustawy o udziale mieszkańców w samorządzie oraz współdziałaniu gmin, powiatów i województw.

W dalszej części posiedzenia przeprowadzone zostały wybory na funkcję Przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Przewodniczącą Konwentu na roczną kadencję została wybrana Teresa Kubas-Hul, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
W trakcie dyskusji członkowie Konwentu podkreślili konieczność kontynuowania współpracy z Kancelarią Prezydenta RP w zakresie ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw, a także przedyskutowania zagadnień związanych z mechanizmem kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środków unijnych.
W dniach 19 - 21 czerwca 2013 roku, na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego, w Gnieźnie i Poznaniu obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. Samorządowcy z 16 Województw dyskutowali m.in. o zmianach w modelu zarządzania działalnością kulturalną. „Potrzebę nowego porozumienia społecznego na rzecz teatrów, oper, filharmonii oraz innych instytucji kultury" przedstawił przewodniczącym sejmików prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz. Podczas obrad była też mowa o współpracy samorządów województw i miast wojewódzkich oraz o proponowanych przez Prezydenta RP zmianach legislacyjnych dotyczących samorządów. Poruszono także zagadnienia dotyczące portali internetowych jako miejsca wymiany informacji na linii radni – urząd – wyborcy. W ostatnim dniu obrad z Przewodniczącymi Sejmików spotkał się w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak.

W dniach 16 – 17 października 2013 roku w Bydgoszczy, na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Doroty Jakuty,  odbył się Konwent  Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Kancelarii/Biur Sejmików Województw RP. W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresy Kubas – Hul, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Konwentu, którym ponownie został Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas obrad Konwentu rozpatrzono projekt stanowiska do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Polityka regionalna i tematy związane z przestrzenią były kwestiami podejmowanymi w dniu 17 października 2013 roku przez Przewodniczących Sejmików podczas wspólnego posiedzenia z Konwentem Marszałków Województw RP. Wśród gości Konwentu był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i Cernin Martinez Yoldi z partnerskiego regionu Nawarra w Hiszpanii, którzy mówili o kształtowaniu ładu przestrzennego i ochronie krajobrazu. Podjęto Wspólne Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP oraz Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP z dnia 17 października 2013 roku w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.  

Kolejny Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka, odbył się w Sandomierzu w dniach 28–29 maja 2014 roku. Obradom przewodniczył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Konwentu. Podczas posiedzenia Pani Ewa Kokowska, koordynator zespołu radców prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, omówiła zadania stojące przed Przewodniczącymi Sejmików w związku z końcem bieżącej kadencji. Jej termin mija 21 listopada br. Szczególnej uwagi wymaga proces uchwałodawczy, który powinien być w każdym przypadku zakończony, a także przyjęcie od radnych ostatnich oświadczeń majątkowych. Wspólne spotkanie Przewodniczących Sejmików i  Marszałków Województw poświęcone było polityce społecznej wobec rodziny. Kwestie demograficzne oraz miejsca dziecka w rodzinie polskiej przedstawili: Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister pracy i polityki społecznej i Andrzej Biernat, Minister sportu i turystyki. Zagadnienia te od strony własnych kompetencji omówili również:  Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Barbara Imiołczyk, główny koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych z biura rzecznika praw obywatelskich, Henryka Krzywonos-Strycharska, doradca rzecznika praw dziecka i Teresa Ogrodzińska, prezes Zarządu Fundacji i Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

W dniu 30 czerwca 2014 r., z inicjatywy Przewodniczącego Kazimierza Barczyka, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw, we współpracy z Januszem Sepiołem Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Senatu RP, zorganizował w gmachu Senatu Konferencję  „15 lat Samorządu Województw”. W dyskusji o kondycji samorządu regionalnego wziął udział jego twórca, premier w latach 1997-2001 Jerzy Buzek, którego rząd wprowadzał reformę samorządową. –Samorządowe województwo miało stworzyć podmiotowość obywatelską. Zdobywaliśmy władzę po to, by rozdać ją ludziom. Reformy z 1999 r. należy traktować długofalowo, utrzymywać decentralizację, a nie wycofywać się z niej. W najbliższych latach  czeka nas wiele nowych wyzwań, jak zmniejszenie strumienia funduszy unijnych, problemy demograficzne, finansowanie regionów. Wszystkie te kwestie rozwiążemy nie tylko na poziomie centralnym, ale poprzez współdziałanie z samorządami, zwłaszcza regionalnymi- stwierdził Jerzy Buzek. Podziękował również swoim współpracownikom, z którymi pracował nad wprowadzeniem reformy, w tym obecnym na poniedziałkowej konferencji ministrom swojego rządu; Teresie Kamińskiej, Jerzemu Widzykowi, Maciejowi Musiałowi i pierwszemu po reformie wojewodzie śląskiemu Markowi Kempskiemu. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk przypomniał w swoim wystąpieniu rys historyczny powstania samorządu oraz historię prac nad nią. Stwierdził, że konieczne jest wzmocnienie roli parlamentów regionalnych i odwrócenie tendencji, według której liczba posłów i senatorów w regionach jest równa, bądź większa niż radnych województwa, a ich wpływ na regiony jest stale ograniczany. Jako przykład tego zagrożenia wskazał dualizm, kiedy to sejmiki uchwalają budżety województw, ale podział środków unijnych jest już w głównej mierze w rękach zarządów województw. Uznał, że m.in. zapobieżeniu tego faktu ma służyć przygotowywana przez Kancelarię Prezydenta RP ustawa o zmianach w ustawach samorządowych. Postulował też powstanie swego rodzaju kodeksu samorządowego, który stałby się zbiorem najpotrzebniejszych regulacji prawnych. Swoimi refleksjami o kondycji samorządu regionalnego po piętnastu latach jego funkcjonowania dzielili się m.in. Szef Zespołu Doradców Prezydenta RP Olgierd Dziekoński,  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski,  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dorota Jakuta.

W dniu 6 października 2014 roku Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, pod przewodnictwem Kazimierza Barczyka, obradował w Brukseli podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z udziałem polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W spotkaniu pod hasłem „10 lat polskiej delegacji w Komitecie Regionów” uczestniczyli m.in. były Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marcin Kubiak oraz Hanna Jahns, Członek Gabinetu Johannesa Hahna, Komisarza UE ds. polityki regionalnej. Posiedzenie XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP odbyło się w pierwszy dzień 12-tego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS – największego wydarzenia samorządowego na szczeblu UE. Obrady, które w głównej mierze poświęcone były kształtowaniu i wdrażaniu polityk unijnych i miały uroczysty charakter w przededniu kończącej się kadencji samorządowej, otworzył Prezes Zarządu Związku Województw RP Jacek Protas. Następnie przedstawił on delegatom ramowe sprawozdanie z działalności Związku Województw RP za lata 2011 - 2014, które zostało pozytywnie przyjęte przez członków Związku. Jacek Protas podkreślił, że w spotkaniach poszczególnych organów związkowych często brali udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, instytucji unijnych, poszczególnych ministerstw, a także dyplomaci m.in. z Ukrainy, Chorwacji i Kazachstanu, którzy przedstawiali inicjatywy i możliwości rozwoju kontaktów dwustronnych na poziomie regionalnym. Zaznaczył przy tym, że Związek Województw RP aktywnie i z sukcesem zaangażował się w budowanie partnerstw z innymi organizacjami z Unii Europejskiej i spoza niej.

Po podsumowaniu działalności Związku Województw RP, Prezes Zarządu Jacek Protas uroczyście wręczył podziękowania i pamiątkowe medale wszystkim delegatom za ich pracę na rzecz realizacji misji i celów Związku Województw RP.

Głos zabrał także Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP Kazimierz Barczyk, który podsumował działania Konwentu zapowiadając opracowanie ostatecznego sprawozdania.
W dalszej części obrad głos zabrał p. Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Komisarz Lewandowski omówił problematykę związaną z kształtowaniem polityk unijnych pod kątem interesów polskich regionów i możliwości współdziałania w tym zakresie przedstawicieli Komitetu Regionów i korporacji samorządowych z polskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego.

Jednym z ważnych zagadnień, poruszonych podczas obrad były doświadczenia i perspektywy współpracy samorządów z polskim rządem we wdrażaniu polityki regionalnej, które omówił Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Mówiąc o nowej unijnej perspektywie i ogromnych funduszach do zagospodarowania wyraził on przekonanie, że ogromne doświadczenie samorządów wojewódzkich zaprocentuje i pozwoli regionom sprawnie i efektywnie zagospodarować wszystkie dostępne środki unijne. Minister Kubiak zaznaczył, że resort odbył szereg spotkań podczas konsultacji Założeń Umowy Partnerstwa, określającej na co przeznaczone zostaną unijne środki w latach 2014-2020. - Wspólnie uznaliśmy, że regiony, zarówno jako beneficjenci, a przede wszystkim jako podmioty zarządzające dużą częścią tych pieniędzy, muszą mieć znaczący wpływ na kształt tego dokumentu - podkreślił Minister Kubiak podczas wystąpienia. Dodał także, że do końca dobiega proces negocjacji kontraktów terytorialnych - nowych instrumentów koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze poszczególnych województw, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionów najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województw.
Następnie głos zabrała Hanna Jahns, członek gabinetu Johannesa Hahna, Komisarza UE ds. polityki regionalnej, która omówiła kwestię negocjacji programów operacyjnych i stan przygotowań do wdrażania polityki spójności 2014-2020.

Ostatni punkt obrad odnosił się do 10 lat Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów, jej osiągnięć i wyzwań na przyszłość, które omówił Przewodniczący polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP Marek Woźniak.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Konwentu

Przewodniczących Sejmików Województw RP

 

Regulamin Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw

Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienia ogólne

§1

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Konwentem", pełni rolę opiniodawczo – doradczą Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw

§2

 1. Głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych Związku i prezentowanie ich na forum Związku oraz poszczególnych sejmików.

 2. Konwent wspiera Związek i jego organy w;

  1. podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości,

  2. inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,

  3. inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,

  4. inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw

  5. promowanie działalności Związku Województw RP.

Skład Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw

§3

 1. W skład Konwentu wchodzą przewodniczący sejmików województw.

 2. Uczestnictwo przewodniczących w pracach Konwentu jest, z zastrzeżeniem ust. 3, osobiste.

 3. Przewodniczący sejmiku może upoważnić do udziału, z prawem głosu, w posiedzeniu Konwentu wiceprzewodniczącego sejmiku.

§4

 1. Pracami Konwentu kieruje Przewodniczący, zwany dalej Przewodniczącym, a w razie jego nieobecności jeden z dwóch Wiceprzewodniczących, zwanych dalej Wiceprzewodniczącymi.

 2. Przewodniczący jest wybierany przez Konwent Przewodniczących na okres jednego roku. Wiceprzewodniczącymi Konwentu są każdorazowo Przewodniczący Sejmiku Województwa, które przewodzi aktualnie Konwentowi Marszałków Województw RP oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa, które obejmuje przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP w kolejnej kadencji.

 3. Przewodniczący Konwentu kieruje jego pracami i reprezentuje go na zewnątrz.

 4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Konwentu mają prawo uczestniczyć w pracach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Organizacja Prac Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw

§5

 1. Konwent pracuje na posiedzeniach plenarnych.

 2. Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek statutowych organów Związku Województw lub co najmniej 1/4 składu Konwentu.

 3. Konwent obraduje w obecności co najmniej jednej trzeciej członków swego składu.

 4. W celu wypracowania określonego stanowiska Konwent może powołać zespół roboczy, w skład którego mogą wchodzić zarówno członkowie Konwentu, jak i eksperci.

 5. W posiedzeniu Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur / Kancelarii Sejmików.

 6. W posiedzeniu Konwentu uczestniczyć mogą zaproszeni przez Przewodniczącego goście.

 7. Posiedzenia Konwentu odbywają się co najmniej 2 razy do roku.

 8. O czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia członkowie Konwentu winni być powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 9. Przewodniczący Sejmiku Województwa, który jest gospodarzem posiedzenia Konwentu współprzewodniczy posiedzeniu.

Podejmowanie uchwał

§6

 1. Konwent podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ Członków Konwentu.

 2. Wnioski mniejszości stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.

 3. Uchwały Konwentu przekazywane są w pierwszej kolejności do:

 

 1. Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw.
 2. Zarządu Związku Województw.
 3. Konwentu Marszałków.
 4. Konwent przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Województw propozycje co do:
  1. założeń wieloletniego programu Związku Województw,

  2. założeń strategicznego programu kadencyjnego i koreferat do rocznych sprawozdań i planów Zarządu Związku.

Obsługa prac Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw

§7

 1. Obsługę organizacyjną prac Konwentu zapewnia Biuro Związku.

 2. Do zadań Biura Związku należy w szczególności:

  1. organizacja posiedzeń Konwentu,

  2. koordynacja przygotowania oraz dostarczanie członkom Konwentu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
  3. sporządzania protokołów z posiedzeń Konwentu,

  4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Konwentu, a w szczególności rejestru oraz tekstów uchwał i protokołów,

  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Konwent lub jej Przewodniczącego.

 1. Przewodniczący Konwentu wraz z Biurem Związku są odpowiedzialni przed organami Związku za informację o sprawach dotyczących Konwentu i uchwałach podejmowanych przez Konwent.

 2. Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

  1. datę i miejsce posiedzenia Konwentu,

  2. listę członków Konwentu uprawnionych do głosowania oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,

  3. przyjęty porządek obrad,

  4. przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia,

  5. zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał i innych spraw,

  6. informację o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał z odnotowaniem wyniku głosowania,

  7. teksty podjętych uchwał,

 1. Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu Konwentu.

Postanowienia końcowe

§8

 1. Konwent działa na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw.

 2. Wnioski w sprawie zmian w Regulaminie Konwent przyjmuje większością 2/3 pełnego składu Konwentu.

 3. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Obrad
Zgromadzenia Ogólnego
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu plenarnym XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 24 lutego 2012 roku, w Wieliczce.