z dnia 1 czerwca 2020 r., dotyczące wsparcia regionalnych portów lotniczych

z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie sytuacji finansowej samorządów województw w okresie pandemii Covid-19

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.