STATUT ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.
 2. Celami Związku są:
  1) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
  2) obrona wspólnych interesów województw,
  3) dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw
 3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.
 4. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1590), ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 179, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
 5. Związek posiada osobowość prawną.
 6. Związek wykonuje swoje zadania w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność.
 7. Siedzibą Związku jest Warszawa. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  2. podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą subsydiarności,
  3. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego,
  4. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych województw i zadań z zakresu administracji rządowej,
  5. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności wojewódzkich,
  6. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno--gospodarczemu rozwojowi województw, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie regionów oraz wymianę naukową i kulturalną,
  7. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

§ 3

 1. Związek posługuje się okrągłą pieczęcią, zawierającą pośrodku logo Związku, z napisem w otoku "Związek Województw RP".
 2. Logo Związku określi Zgromadzenie Ogólne.

II. CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

§ 4

 1. Członkami Związku mogą być wyłącznie Województwa Rzeczypospolitej Polskiej, które akceptują cele Związku i deklarują wolę uczestniczenia w jego pracach.
 2. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do Związku.

§ 5

Każdy członek ma obowiązek:

  1. brać czynny udział w pracach Związku,
  2. udzielać pomocy organom Związku w realizacji ich zadań programowych,
  3. stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Związku,
  4. płacić terminowo składki członkowskie oraz realizować zadeklarowane świadczenia.

§ 6

Członkowie Związku uczestniczą w pracach organów Związku za pośrednictwem swoich delegatów.

§ 7

Każdy delegat ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
 2. przedstawiać wnioski i postulaty pod adresem organów Związku,
 3. uczestniczyć w działaniach dla realizacji celów programowych Związku,
 4. brać udział w pracach organów Związku.

§ 8

 1. Utrata członkostwa Związku następuje w razie:
  1. wystąpienia ze Związku na mocy uchwały sejmiku województwa,
  2. pozbawienia członkostwa w Związku na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadku nieprzestrzegania Statutu Związku, w tym zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok,
  3. rozwiązania Związku.
 2. W przypadku wystąpienia ze Związku utrata członkostwa następuje z chwilą doręczenia Zarządowi Związku stosownej uchwały sejmiku województwa, fakt wystąpienia ze Związku potwierdza uchwała Zarządu Związku o charakterze deklaratywnym.

§ 9

Zamiar wystąpienia województwa ze Związku powinien być zgłoszony Zarządowi Związku z co najmniej dwumiesięcznym wypowiedzeniem.

III. ORGANY ZWIĄZKU

§ 10

 1. Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna.
 2. Organami opiniodawczo-doradczymi Związku są: Konwent Marszałków Województw RP i Konwent Przewodniczących Sejmików Województw –  reprezentanci członków Związku.

§ 11

 1. Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej Zgromadzeniem, jest organem stanowiącym Związku.
 2. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

§ 12

 1. Kadencja organów Związku pokrywa się z kadencją sejmików województw z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
 3. Posiedzenie Zgromadzenia w sprawie wyboru prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do sejmików województw.

§ 13

 1. Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich delegatów, którymi są Marszałek Województwa, Przewodniczący Sejmiku Województwa i dwóch radnych województwa wybranych przez sejmik województwa.
 2. Każdy z delegatów każdego województwa ma prawo jednego głosu w Zgromadzeniu.

§ 14

 1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
 2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
  1. kształtowanie działalności programowej Związku,
  2. uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia i dokonywanie w nim zmian,
  3. wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  4. uchwalanie budżetu Związku,
  5. uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, opłat od członków i innych świadczeń,
  6. przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
  7. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  8. ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do których zaciągania upoważniony jest Zarząd,
  9. ustanawianie zasad co do sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Związku,
  10. rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
  11. uchwalanie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
  12. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów opiniodawczo-doradczych,
  13. powołanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz wystąpienia z nich,
  15. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystąpienia do nich,
  16. delegowanie przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.
 3. Do kompetencji Zgromadzenia należą także inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Związku.

§ 15

Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 16

 1. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia zwołuje prezes Zarządu nie rzadziej niż 2 razy w roku. Termin, miejsce i projekt porządku obrad ustala Zarząd.
 2. Posiedzenie Zgromadzenia otwiera prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad.

§ 17

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. co najmniej 1/5 delegatów na Zgromadzenie.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje się w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 18

 1. Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia dostarczane są najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym.
  Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
 2. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczą delegaci członków Związku. W obradach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez prezesa Zarządu.

§ 19

Zgromadzenie jest ważne w przypadku udziału co najmniej połowy delegatów województw.

§ 20

 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
  1. zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest bezwzględna większość głosów,
  2. rozwiązania Związku, do którego wymagana jest większość 2/3 głosów.
 2. Dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.
 3. Zgromadzenie może podejmować uchwały poza posiedzeniem, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy członkowie Związku; głosowanie odbywa się pisemnie.
 4. Szczegółowy tryb i sposób głosowania określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 21

 1. Zarząd Związku składa się z prezesa Zarządu,  trzech wiceprezesów Zarządu oraz  trzech członków Zarządu wybranych przez Zgromadzenie spośród delegatów województw.
 2. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 22

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z funkcji, po przyjęciu jej przez Zgromadzenie,
  2. utraty mandatu delegata na Zgromadzenie,
  3. odwołania przez Zgromadzenie.
 2. Utrata funkcji w Zarządzie powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji pełnionych z tego tytułu.

§ 23

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia,
 3. ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia, z wyjątkiem pierwszego Zgromadzenia, którego miejsce i termin ustala Zebranie Założycielskie,
 4. opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia,
 5. opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu,
 6. przyjęcie regulaminu pracy Biura Związku,
 7. podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 8. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku,
 9. przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie,
 10. wykonywanie budżetu Związku,
 11. delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji z wyłączeniem § 14 ust. 2 pkt.16 Statutu.

§ 25

 1. Dla realizacji celów statutowych tworzy się Biuro Związku.
 2. Dla realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§ 26

 1. Dyrektor Biura Związku organizuje Biuro Związku i kieruje jego pracami.
 2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników Biura Związku.
 3. Pracownikiem Biura Związku nie może być delegat.

§ 27

 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona pięcioosobową Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia,
  2. kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§ 27¹

 1. Organami opiniodawczo-doradczymi Związku są:
  1. Konwent Marszałków Województw w skład którego wchodzą marszałkowie województw – reprezentanci członków Związku
  2. Konwent Przewodniczących Sejmików Województw - reprezentanci członków Związku.
 2. Do zadań tych organów należy:
  1. Podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości;
  2. Inicjowanie działań, opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
  3. Inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw mających wpływ na rozwój województw;
  4. Inspirowanie środowisk biznesu, nauki i techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw;
  5. Promowanie działalności Związku Województw RP.
 3. Szczegółowe zasady działania organów opiniodawczo-doradczych zawarte są w Regulaminach uchwalanych przez Zgromadzenie Ogólne.

IV. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 28

 1. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zgromadzenie w terminie do 31 marca roku budżetowego.
 2. Do czasu uchwalenia budżetu Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o projekt przygotowany przez Zarząd.

§ 29

 1. Majątek Związku tworzą:
  1. nieruchomości i ruchomości będące własnością Związku,
  2. inne prawa majątkowe,
  3. środki pieniężne.
 2. Majątek Związku powstaje między innymi z następujących źródeł:
  1. ze składek członkowskich,
  2. opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiących zwrot włożonych kosztów,
  3. z dochodów działalności gospodarczej Związku,
  4. z subwencji, dotacji, grantów itp.,
  5. z darowizn i zapisów na rzecz Związku,
  6. z odsetek bankowych,
  7. ofiarności publicznej.

§ 30

Wysokość składek członkowskich, termin ich płatności uchwala Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 31

Oświadczenie woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Związek zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy prezesa Zarządu i członka Zarządu. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura Związku do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku, w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 32

 1. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 13 lutego 2002 r.

Zmiany w Statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 30 czerwca 2004 r. w § 14 ust. 2 pkt. 16 oraz w § 24 dopisano punkt 11.

Zmiana statutu dokonana  na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 3 września 2009 r.; - w §10 dotychczasowa treść stała się ust.1, a także dodano ust.2
- w §14 ust. 2 zmieniono treść pkt. 12.
- dodano § 27¹

Zmiany w statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 25 lutego 2011 r. w § 21 ust. 1 i § 27 ust. 1.

Zmiany w statucie dokonane zostały na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 21 marca 2014 r. w § 10 ust. 2 i § 27¹ 1.