Klauzula informacyjna:

W oparciu o  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również jako RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej ul. Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000117252, dane kontaktowe: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 831 14 41. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach przetwarzaniach Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem poprzez powyższe dane kontaktowe.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W przypadku formularza kontaktowego ze strony https://zwrp.pl/pl/kontakt.html podstawą przetwarzania danych osobowych zbieranych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu formularzowego ze Związkiem Województw RP. W przypadku wysyłki newslettera serwisu informacyjnego Związku Województw RP podstawą przetwarzania danych osobowych zbieranych w postaci imienia i adresu e-mail jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera.
 3. Celami statutowymi Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej są: wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą subsydiarności, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego, propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych województw i zadań z zakresu administracji rządowej, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności wojewódzkich, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno--gospodarczemu rozwojowi województw, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie regionów oraz wymianę naukową i kulturalną, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji powyższych celów statutowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji powyższych celów statutowych mogą być udostępnione: organom administracji publicznej, podmiotom wspierającym idee samorządu terytorialnego, podmiotom/osobom występującym przy realizacji powyższych celów statutowych Administratora lub mogą być upublicznione w ramach prowadzonych prac legislacyjnych lub w ramach wykazu przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w różnych gremiach. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem lub świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym zapewniającym np. usługi prawnicze, medialne, księgowe, informatyczne.
 6. Administrator, poza przypadkami wprost wskazanymi, nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. Zakłada się, iż w świetle art. 13 ust. 1 pkt f) rozporządzenia RODO za organizację międzynarodową nie uznaje się Unii Europejskiej, w tym organów doradczych np. Komitetu Regionów. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie po uprzedniej Pani/Pana zgodzie i po przedstawieniu informacji co do możliwych zagrożeń związanych z przekazaniem danych osobowych np. przekazanie danych osobowych w celu przekazania listy kandydatów lub uczestników do określonego stypendium.
 7. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, dane Pani/Pana będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz mogą być przetwarzane po ustaniu umowy przez okres wymagany do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym ze strony https://zwrp.pl/pl/kontakt.html, wówczas dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres wymagany do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wysyłki newslettera serwisu informacyjnego Związku Województw RP, wówczas dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie (zgodę może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie) lub zakończenia przez Administratora świadczenia usługi wysyłki newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres wymagany do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:  
  a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 10. Decyzje o przetwarzaniu danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi udział Pani/Pana w realizacji powyższych celów statutowych Administratora.
  W przypadkach gdzie podanie Pani/Pana danych zostało oznaczone jako niezbędne do zawarcia umowy, wówczas podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy np. umowy w przedmiocie świadczenia usług. W przypadku gdzie podanie Pani/Pana danych zostało oznaczone jako niezbędne do kontaktu ze Związkiem Województw RP poprzez formularz kontaktowy ze strony https://zwrp.pl/pl/kontakt.html lub podanie danych zostało oznaczone jako niezbędne do wysyłki newslettera serwisu informacyjnego Związku Województw RP – wówczas podanie danych stanowi warunek kontaktu formularzowego ze Związkiem Województw RP lub warunek wysyłki newslettera serwisu informacyjnego Związku Województw RP.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO