w sprawie rozszerzenia kompetencji Przewodniczących Sejmików Województw

Bruksela, 10 października 2012 r.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP zwraca uwagę na rosnące dysproporcje pomiędzy zadaniami nakładanymi na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów oraz ich Przewodniczących a instrumentami prawnymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi będącymi w ich dyspozycji.

Konwent popiera zamierzenia legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji. Poprzez opracowanie projektu ustawy „O wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw” Prezydent RP Bronisław Komorowski dał wyraz woli istotnego zwiększenia kompetencji Przewodniczących organów stanowiących na poziomie gminy oraz uporządkowania wielu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem organów stanowiących oraz rozwoju współpracy jednostek samorządu terytorialnego.

Opowiadamy się za rozszerzeniem na poziom regionalny zapisów postulujących wprowadzenie w samorządzie gminnym nowych rozwiązań prawnych. Jesteśmy przekonani, że te zmiany ustrojowe wzmocnią standardy demokracji obywatelskiej, pomogą Radnym w wykonywaniu mandatu i utrzymywaniu stałej więzi z mieszkańcami oraz ułatwią i poprawią codzienną koordynację pracy Sejmików - Parlamentów Regionalnych.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Konwentu Przewodniczących
Sejmików Województw RP