11 lutego 2016, Łódź

Konwent Przewodniczących Sejmików RP zaniepokojony jest pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz wypowiedziami niektórych polityków o potrzebie zmian na mapie administracyjnej Polski.
Istotą reformy samorządowej z 1998 roku było wprowadzenie w Polsce nowoczesnych standardów życia publicznego oraz budowa państwa obywatelskiego dzięki efektywnemu działaniu administracji publicznej. Jednym z najważniejszych założeń reformy było powołanie silnych regionów, reprezentujących znaczący potencjał gospodarczy i ludnościowy, oraz będących odpowiednikami jednostek terytorialnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ustanowienie szesnastu województw było z trudem wypracowanym kompromisem między aspiracjami i interesami społecznymi a głównym celem, jaki przyświecał twórcom reformy, by nowe regiony były dużymi
i spójnymi organizmami terytorialnymi, zdolnymi do efektywnego prowadzenia polityki regionalnej, stwarzania strategicznych warunków do rozwoju gospodarczego oraz rozwiązywania we współpracy
z rządem swoich strukturalnych problemów.
W ocenie Konwentu Przewodniczących Sejmików RP istniejące województwa znakomicie spełniają swoją rolę, o czym świadczy dynamiczny rozwój gospodarczy poszczególnych regionów, efektywne wdrażanie przez nie środków z Unii Europejskiej oraz odtworzenie zniszczonej po II wojnie światowej  tożsamości regionalnej.  
Konwent Przewodniczących Sejmików RP stoi zatem na stanowisku nieingerencji
w podział administracyjny kraju i sprzeciwia się powoływaniu nowych województw. Każda zmiana na mapie administracyjnej kraju spowoduje chaos instytucjonalny, będzie się wiązać z ogromnymi kosztami finansowymi oraz społecznymi. Wprowadzenie zmian w podziale administracyjnym Polski na województwa w perspektywie do 2020 r. uniemożliwi racjonalne i pełne wykorzystanie europejskich funduszy regionalnych, przeznaczonych przez UE dla Polski na lata 2014 – 2020. Zmiana podziału administracyjnego spowoduje konieczność renegocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską oraz ponownego procedowania wszystkich RPO. Efektem będzie spowolnienie rozwoju gospodarczego oraz tempa poprawy poziomu życia mieszkańców Polski.
Zwracamy się do Rządu RP i Parlamentu o niepodejmowanie działań mających na celu zmianę podziału administracyjnego kraju. Konieczne jest dalsze wsparcie samorządów w celu rozwoju regionów wewnętrznie spójnych i konkurencyjnych, zdolnych do współpracy z innymi regionami w UE. Ewentualne plany zmian administracyjnych nie mają także mandatu społecznego, godzą w podstawowe założenia reformy samorządowej z 1998 roku, mającej na celu stworzenie dużych i liczących się w Europie regionów a także podważają zaufanie mieszkańców do instytucji samorządu terytorialnego.

Konwent Przewodniczących
Sejmików Województw RP

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Duda – Prezydent RP
2. Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
3. Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
4. Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
5. Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6. Posłowie i Senatorowie RP
7. Związek Województw RP