z dnia 23 stycznia 2019 r. do projektu Krajowej Startegii Rozowoju Regionalnego 2030 (KSS)

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zamiany dotacji celowych na dochody województw do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej.

 

z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie projektowanych  zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w projekcie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

do projektu dokumentu pn. system zarządzania rozwojem Polski

w sprawie ograniczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków zaplanowanych na realizację Planu Działania KSOW 2014-2020 na 2018 r.

w sprawie pokrycia przez Budżet Państwa kwot podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny w projektach, w których nastąpiło przekazanie wybudowanej infrastruktury/środków trwałych spółkom komunalnym

w sprawie algorytmu wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej

w sprawie renegocjacji kontraktów terytorialnych

w sprawie projektu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 21 grudnia 2016 r.

dotyczące kwoty wolnej od podatku PIT przyjętej w Ustawie o zmianie ustawy  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1926)