z dnia 1 czerwca 2020 r., dotyczące wsparcia regionalnych portów lotniczych

z dnia 18 maja 2020 r.

z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie sytuacji finansowej samorządów województw w okresie pandemii Covid-19

z dnia 31 marca 2020 r.

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

z dnia 24 września 2019 r. do projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030

z dnia 20 sierpnia 2019 r. do projektu „Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”

z dnia 31 lipca 2019 r. do projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030

z dnia 23 stycznia 2019 r. do projektu Krajowej Startegii Rozowoju Regionalnego 2030 (KSS)

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zamiany dotacji celowych na dochody województw do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej.