z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

z dnia 24 września 2019 r. do projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030

z dnia 20 sierpnia 2019 r. do projektu „Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”

z dnia 31 lipca 2019 r. do projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030

z dnia 23 stycznia 2019 r. do projektu Krajowej Startegii Rozowoju Regionalnego 2030 (KSS)

z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zamiany dotacji celowych na dochody województw do swobodnego rozdysponowania, w tym w szczególności zamiany dotacji przekazywanej na zadania własne województwa oraz likwidacji zasad ograniczających możliwość swobodnego wykorzystania przez JST części oświatowej subwencji ogólnej.

 

z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie projektowanych  zmian ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawartych w projekcie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

do projektu dokumentu pn. system zarządzania rozwojem Polski

w sprawie ograniczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków zaplanowanych na realizację Planu Działania KSOW 2014-2020 na 2018 r.

w sprawie pokrycia przez Budżet Państwa kwot podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny w projektach, w których nastąpiło przekazanie wybudowanej infrastruktury/środków trwałych spółkom komunalnym