w sprawie usytuowania doradztwa rolniczego z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie finansowania ustawowo zleconego samorządom województw zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczenia wychowawczego z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie planowego przeniesienia nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa  z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dotyczące prezentacji Ministerstwa Finansów pt. System subwencji i wpłat do budżetu państwa z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (projekt z września 2016 r.) z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie projektu ustawy  o zmianie ustawy o regionalnych  izbach obrachunkowych  oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 września 2016 r. (stanowisko z dnia 22 września 2016 r.)

w sprawie Projektu Strategii na  Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 28 września 2016 r.

z dnia 10 września 2015 r.

w przedmiocie projektu ustawy o związkach metropolitalnych
/ druk sejmowy projektu ustawy nr 2107; druk nr 3729 – projekt ustawy zawarty w Sprawozdaniu Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej/

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych województwa