w sprawie polepszenia warunków i zasad współpracy samorządów województw z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji Polski i regionów w kraju i za granicą

 

Mając na uwadze właściwą i sprawną realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w odniesieniu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w oparciu o dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce, Konwent Marszałków Województw RP postuluje o:

  1. podjęcie przez samorządy województw, regionalne organizacje turystyczne i Polską Organizację Turystyczną wspólnych działań zmierzających do przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk, regulującego zasady współpracy jednostek i organizacji działających w branży turystycznej,
  2. prawne uregulowanie zasad finansowania działań regionalnych organizacji turystycznych, w szczególności w kontekście ograniczeń dostępu do funduszy unijnych wynikających z obowiązywania przepisów o pomocy de minimis i pomocy publicznej,
  3. powołanie przy Konwencie Marszałków Województw RP międzyregionalnego zespołu ds. rozwoju turystyki.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP

Władysław Husejko

Kołobrzeg, 18 lipca 2008 r.
Uzasadnienie


Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) określa w art. 3 ust. 2, iż POT wykonuje swoje zadania współpracując w szczególności z: jednostkami  samorządu terytorialnego, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego zawodowego oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie, a także polskimi przedstawicielami zagranicznymi – w zakresie zadań wykonywanych za granicą. Obszerna lista organizacji współpracujących ze sobą nawzajem w jednej dziedzinie oraz przenikanie się zadań powoduje, że w celu uregulowania zakresu i zasad współpracy, niezbędne staje się ustalenie i przyjęcie Kodeksu Dobrych Praktyk, obowiązującego Polską Organizację Turystyczną, regionalne organizacje turystyczne oraz samorządy.

Celem utworzenia Polskiej Organizacji Turystycznej, jak i regionalnych organizacji turystycznych było powstanie w Polsce profesjonalnych instytucji szczebla krajowego i regionalnego, odpowiedzialnych za promocję turystyki polskiej, co wynikało m.in. z konieczności zwiększenia efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań w sektorze turystyki. O ile zasady działania i finansowania POT zostały uregulowane ustawą, o tyle zasady funkcjonowania i finansowania ROT-ów nie zostały określone, co więcej – ponieważ są to związki stowarzyszeń – mają ograniczone źródła finansowania swojej działalności, oparte praktycznie na składkach członkowskich i dotacjach celowych. Jednocześnie ROT-y realizują ważne zadania związane z: promocją turystyczną regionu, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowaniem i wspieraniem planów rozwoju modernizacji infrastruktury turystycznej. Na zadania te regionalne organizacje turystyczne mogą pozyskiwać dotacje bezzwrotne z funduszy UE. Pomoc ta nie może w praktyce przekroczyć kwoty 200.000 euro w ciągu roku budżetowego łącznie z wartością pomocy uzyskanej w okresie 2 lat (zasada de minimis), co w znacznym stopniu ogranicza ich aktywność.