w sprawie środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

 
Konwent Marszałków Województw RP wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją związaną z niewystarczającą ilością środków finansowych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI [PO KL] dla województw na lata 2009-2010.
W ramach alokacji EFS na priorytet X pn. „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wydzielono kwoty dla samorządów województw, pełniących funkcje instytucji pośredniczacych dla POKL w ramach komponentu regionalnego (tj. VI-IX priorytetu), na lata 2007-2010.
Kwota ta jest zdecydowanie niewystarczająca, patrząc na zakres zadań realizowanych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy w ramach POKL i doprowadzić może w większości regionów do sytuacji braku środków na realizację Programu w roku 2010.    

Dlatego Konwent, widząc potrzebę zwiększenia alokacji na pomoc techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, apeluje do Ministra Rozwoju Regionalnego o  podjęcie prac w tym zakresie i aneksowanie umów z regionami.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP

Władysław Husejko