w sprawie konieczności negocjowania z Unią Europejską przesunięcia terminu wyłączenia z obowiązku stosowania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, określonego w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)
 
Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Ministra Środowiska o wynegocjowanie z Unią Europejską przesunięcia terminu wyłączenia z obowiązku stosowania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, określonego w dyrektywie 2008/50/WE (CAFE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
  1. Art. 22 ww. dyrektywy stanowi, że w przypadku gdy w określonym powiecie lub aglomeracji zgodność z wartościami dopuszczalnymi dla pyłu PM10 nie może być osiągnięta państwo członkowskie zostaje wyłączone z obowiązku stosowania tych wartości dopuszczalnych do dnia 11 czerwca 2011 r., po spełnieniu określonych warunków (m. in. posiadaniu programu ochrony powietrza) oraz wykazaniu przez to państwo członkowskie, że podjęto wszelkie odpowiednie środki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu dotrzymania terminów.
  2. W związku z przejęciem nowych kompetencji od 1 stycznia 2008 r.  programy ochrony powietrza, określa w drodze uchwały sejmik województwa (po zasięgnięciu opinii właściwych starostów). W wielu województwach obowiązują aktualnie już przyjęte programy ochrony powietrza, w których terminy obowiązywania ustalono na lata dalsze niż rok 2011. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza,  mówiącym m. in., że terminy realizacji poszczególnych zadań programu ustala się biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe, społeczne i gospodarcze. Określając ww. terminy brano pod uwagę ustalenia z właściwymi władzami lokalnymi. Terminy określone były przed wejściem w życie przedmiotowej dyrektywy. Zmiana terminów na wcześniejsze może skutkować niewykonalnością programów.
  3. Aktualnie w województwach  trwają też prace nad dalszymi programami ochrony powietrza. W projektach uchwał sejmików województw w sprawie określenia programów ochrony powietrza terminy realizacji zostały zaproponowane zgodnie z dyrektywą CAFE (11 czerwca 2011 r.). Z uwag i wniosków, które wpływają do przedstawionych już  projektów programów wynika, że ze względu na uwarunkowania przede wszystkim finansowe, taki termin realizacji nie jest możliwy do dotrzymania.
  4. Również sejmiki województw nie będą mogły uchwalić programów określających taki termin (11 czerwca 2011 r.) jeżeli jego dotrzymanie będzie niemożliwe.
Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko