w sprawie propozycji likwidacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) zawartej w projektach: ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych

 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża dezaprobatę wobec planów likwidacji WFOŚiGW zaproponowanej w projektach reformujących finanse publiczne ponieważ wpłynęłoby to negatywnie na system finansowania ochrony środowiska, w tym zobowiązań akcesyjnych Polski, których wypełnienie ciąży w znacznym stopniu na samorządach, które są podstawowymi beneficjentami środków Funduszy.

Jednocześnie Konwent opowiada się za przeobrażeniem WFOŚiGW w rzeczywisty instrument polityki regionalnej w pełni podporządkowany samorządowi województwa w wyniku przekształcenia samorządowych funduszy celowych w samorządowe osoby prawne, zgodnie z obecnie obowiązującą a także projektowaną ustawą o finansach publicznych, działające na postawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu wykonywania zadań publicznych.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko