w sprawie przepływów finansowych środków z Unii Europejskiej w projekcie ustawy o finansach publicznych

 

W projekcie nowej ustawy o finansach publicznych datowanej na 15 września 2008 r. przewiduje się m .in. likwidację dotacji rozwojowej i wprowadzenie nowego systemu przepływu środków na finansowanie programów. Minister finansów proponuje wprowadzenie centralnego płatnika (Bank Gospodarstwa Krajowego) dokonującego wszystkich płatności na rzecz beneficjentów.
Proponowany tryb dokonywania płatności na rzecz beneficjentów oznacza, że środki unijne nie będą przepływać przez budżety województw, co uniemożliwi sprawowanie właściwej kontroli realizacji programów, za które Zarządy Województw (Instytucje Zarządzające i Pośredniczące) ponoszą pełną odpowiedzialność. Ponadto brak przepływu środków z tytułu dotacji rozwojowej przez budżety województw oznacza brak odsetek od przekazywanej do samorządów województw dotacji rozwojowej, które zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.) stanowią dochód własny województw.
Pozbawienie instytucji zarządzających lub pośredniczących w zarządzaniu programami europejskimi wpływu na przepływy finansowe w ramach programów nie pozwala należycie wykonywać nałożonych na tę instytucję obowiązków. Proponowane w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę samorządności, subsydiarności, a także decentralizacji władzy publicznej.

Konsekwencją proponowanego rozwiązania będzie również konieczność:

  • renegocjowania regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską;
  • dokonania zmian w dokumencie Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, który podlegał audytowi zgodności i który jest przekazywany do Komisji Europejskiej. Dokonanie zmian w OSZiK spowoduje wstrzymanie realizacji Programu i będzie wymagało nowej procedury audytowej;
  • dokonania zmian w Podręczniku Procedur Instytucji Zarządzającej, w tym - w zakresie dokumentów obowiązujących beneficjentów oraz umów o dofinansowanie. Wprowadzanie takich zmian w trakcie realizacji programu może wpłynąć negatywnie  na ciągłość przekazywania środków oraz spowoduje wydłużenie procesu przekazywania środków dla beneficjentów. Przełoży się to z pewnością również na proces certyfikacji, co będzie szczególne ważne od roku 2010;
  • kopie dokumentów (umów i aneksów) będą przekazywane do BGK w ciągu 7 dni, co spowoduje ogrom pracy administracyjnej i zwiększenie kosztów obsługi programu.

Obecny system zarządzania środkami europejskimi gwarantuje:

  • przejrzystość systemu,
  • dobrą ewaluację,
  • monitorowanie procesów wdrażania środków,
  • uproszczenie rozliczania środków finansowych.

W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP wnosi o ustanowienie takiego obiegu środków z UE, aby przepływały one przez budżety Województw, jako Instytucji Zarządzającej.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko