w sprawie usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne

 

Konwent Marszałków oceniając postęp prac nad usamorządowieniem PKP PR oraz biorąc pod uwagę wyniki negocjacji i uzgodnień ze stroną Rządową oraz Grupą PKP stwierdza, że dokonana została głęboka analiza oraz uzgodnienia w obszarach zdefiniowanych w stanowisku Konwentu Marszałków z dn. 17 kwietnia 2008 r.

W wyniku prac ustalono:

  • niezbędny poziom nakładów na modernizację i zakupy taboru kolejowego na lata 2009 – 2020, na łączną kwotę netto 7.451,5 mln zł (z tego do 2015 roku – 3.599,5 mln zł);
  • zasadniczo zbliżono stanowiska w sprawie wyposażenia spółki PKP PR w niezbędne zaplecza techniczne oraz tabor;
  • z przedłożonego biznes planu spółki na lata 2008 – 2009 oraz z uzyskanych dodatkowych wyjaśnień wynika (pomimo przeprowadzonego oddłużenia) utrzymująca się strata bilansowa spółki w kwocie 1.188 mln zł., która nie znajduje źródeł pokrycia;
  • stwierdzono zasadniczą rozbieżność w ocenie kondycji finansowej spółki po wyłączeniu z niej przewozów międzywojewódzkich. Przyjęte założenia biznes planu w tym zakresie są zbyt optymistyczne i obciążone znacznym poziomem nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego.

W tym stanie rzeczy Konwent Marszałków oczekuje:

  1. Zagwarantowania i wskazania źródeł finansowania uzgodnionego zakresu modernizacji i zakupu taboru w kwocie netto 7.451,5 mln zł do 2020 roku.
  2. Zagwarantowania źródeł pokrycia straty bilansowej spółki z lat ubiegłych  w kwocie 1.188 mln zł.
  3. Wstrzymania procesu wyłączenia z PKP PR przewozów międzywojewódzkich.

Konwent Marszałków uważa za niezbędne podpisanie w tej mierze stosownego porozumienia ze stroną Rządową. Do czasu podpisania tego porozumienia Konwent Marszałków wstrzymuje pozytywną rekomendację dla usamorządowienia PKP PR oraz nie wyraża opinii dotyczącej projektu Rozporządzenia Rady  Ministrów w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP PR.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko