w sprawie współpracy samorządów województw z Ministrem Rozwoju Regionalnego w realizacji regionalnych programów operacyjnych

 

Konwent Marszałków Województw RP podkreśla znaczenie współpracy samorządów województw z Ministrem Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Od jakości i efektywności współdziałania instytucji zarządzających, którymi dla regionalnych programów operacyjnych są zarządy województw z instytucją koordynującą, której zadania wykonuje Minister Rozwoju Regionalnego, w dużej mierze zależy sprawna realizacja regionalnych programów operacyjnych.
Za niezwykle ważne Konwent Marszałków uznaje realizowanie takiego modelu współpracy, który zapewni harmonijnie i partnerskie współdziałanie instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi z instytucją koordynującą. Kooperacja tych podmiotów powinna zakładać umiejętne połączenie odpowiedzialności Ministra Rozwoju Regionalnego za koordynację wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 z odpowiedzialnością zarządów województw za prawidłową realizację regionalnych programów operacyjnych.
Konwent Marszałków Województw RP wskazuje na rolę instytucji koordynującej w zapewnieniu właściwych warunków ramowych do wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Docenia podejmowane w tym zakresie przez instytucję koordynujące działania.
Konwent Marszałków RP jako szczególnie cenne postrzega wszelkie inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego zmierzające do usprawnienia procesu realizacji programów operacyjnych, w tym zwłaszcza:

  • działania związane z rewizją istniejącego krajowego porządku prawnego w zakresie obejmującym wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz przedłożeniem propozycji zmian aktów prawnych uwzględniających również postulaty zgłaszane przez samorządy województw,
  • udział w pracach związanych z dostosowaniem prawodawstwa krajowego do wymogów Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze ocen oddziaływania na środowisko i prawa zamówień publicznych oraz wysiłki na rzecz stworzenia rozwiązań w okresie przejściowym, do czasu wejścia w życie znowelizowanych ustaw,
  • prace grup roboczych z udziałem przedstawicieli instytucji koordynującej i instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi w tak ważnych obszarach związanych z bieżącą realizacją programów jak: pomoc publiczna, sprawozdawczość, wskaźniki, ewaluacja, promocja i informacja,
  • powołanie – z udziałem instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi – Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, monitorującego stan wdrażania programów operacyjnych oraz Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej w ramach akcji ‘Proste Fundusze’.

W opinii Konwentu Marszałków Województw RP kluczowe dla współpracy jest dalsze prowadzenie wszelkich działań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie koordynacji wdrażania regionalnych programów operacyjnych w konsultacji i ścisłym porozumieniu z samorządami województw.  Jednocześnie Konwent Marszałków Województw RP oczekuje, iż efekty współdziałania instytucji koordynującej oraz instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi – w postaci wypracowanych rozwiązań usprawniających proces realizacji programów – przekładać będą na odpowiednie rozstrzygnięcia prawne, proceduralne i instytucjonalne.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko