w sprawie traktowania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych ze środków Funduszu Spójności i EFRR, jako pomocy publicznej

 

Konwent Marszałków Województw RP pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie interpretacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucji Wdrażającej, dotyczącą traktowania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako pomoc publiczną.
Wskazujemy, iż stosowanie zasad wykładni pomocy publicznej odnośnie sektora gospodarki odpadami obowiązujących w państwach „starej” Europy, z wieloletnią tradycją i praktyką w zakresie zagospodarowania i odzysku odpadów, w Polsce nie może odbywać się w drodze prostego zastosowania tych samych schematów rozumowania.
Z oczywistych przyczyn problemy dotyczące środowiska naturalnego, a związane z gospodarką odpadami, są w Polsce daleko większe.
W odniesieniu do finansowania infrastruktury Komisja Europejska stoi na stanowisku, że publiczne finansowanie jej budowy lub utrzymania nie jest traktowane jako pomoc w rozumieniu artykułu 87 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), o ile dostęp do niej jest otwarty dla każdego zainteresowanego podmiotu na równych warunkach oraz że została zapewniona rozdzielność pomiędzy zarządzaniem infrastrukturą a działalnością operacyjną.
Taka przesłanka zachodzi w gospodarce odpadami, gdyż to gminy lub podmioty powołane przez gminy zarządzają instalacjami do zagospodarowania odpadów pozyskiwanych z obszarów określonych w planach gospodarki odpadami. Natomiast transport odpadów do wyznaczonych zakładów (elementów infrastruktury) jest ogólnodostępny.
W przypadku unieszkodliwiania odpadów nie istnieje nawet potencjalne zagrożenie konkurencji z uwagi na fakt, że działania gminy uwzględniają szczególne uwarunkowania prawne i faktyczne, w jakich działa samorząd terytorialny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, regulowanej przepisami prawa miejscowego (regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie) oraz Planami Gospodarki Odpadami.
Uznanie dofinansowania w tym przypadku za pomoc publiczną spowodować może zaprzestanie bądź znaczne opóźnienia w realizacji projektów gospodarki odpadami komunalnymi, a to uniemożliwi wypełnienie założeń planów gospodarki odpadami i zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w zakresie gospodarki odpadami.

Konwent Marszałków RP wnosi o podjęcie skutecznych działań zmierzających do szybkiego rozwiązania spornych kwestii w zakresie stanowienia pomocy publicznej dla projektów z zakresu przetwarzania odpadów.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko