w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów ze stypendiów przyznawanych przez samorządy ze środków Unii Europejskiej

 

  1. Konwent Marszalków Województw Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu stypendiów przyznawanych ze środków Unii Europejskiej powinny być dochodami w całości zwolnionymi z opodatkowania podatkiem dochodowym.

  2. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000, nr 14 poz. 176 z późn. zm.) istnieje możliwość przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania dochodów:
    • z tytułu stypendiów naukowych i za wyniki w nauce (art. 21, ust. 1 pkt 39) możliwość odnosi się do całości dochodu, pod warunkiem zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego poprzedzonego wydaniem opinii przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego;
    • z tytułu stypendiów dla uczniów i studentów (art. 21, ust. 1 pkt 40b) możliwość dotyczy dochodu do wysokości 380 zł miesięcznie, pod warunkiem przyjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały zasad udzielania stypendiów oraz złożenia przez stypendystę w odpowiednim momencie, a w razie konieczności uaktualnienia, stosownego oświadczenia;
    • pochodzących od organizacji międzynarodowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, pod warunkiem ze podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy (art. 21 ust.1 pkt 46) - przepis ten odnosić można do części kwoty stypendium finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym jego faktyczne zastosowanie w odniesieniu do środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest przedmiotem ciągłej analizy organów podatkowych.
  3. Na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) Województwa zostały wyposażone w możliwość udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz doktorantów, których studia i prace badawcze wpisują się w regionalne strategie innowacyjności Województw. Stypendia te udzielane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa. Realizacja projektów w ramach PO KL ma przyczynić się do rozwoju kapitału ludzkiego oraz wzrostu potencjału gospodarczego Województw z tego kapitału wynikającego. Celem kierowanych w ramach tych projektów środków nie jest wiec zwiększanie dochodów budżetów, lecz uzyskanie w perspektywie kilkuletniej rzeczywistego efektu makroekonomicznego.
  4. Zważywszy na powyższe, Konwent Marszalków Województw Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, iż ustawodawca powinien sformułować przepis art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób niebudzący wątpliwości co do możliwości jego zastosowania w odniesieniu do stypendiów przyznawanych z udziałem środków Unii Europejskiej takich jak środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Alternatywnie ustawodawca powinien rozważyć wprowadzenie w ustawie odrębnego zwolnienia przedmiotowego dotyczącego dochodów uzyskiwanych z wyżej wymienionych stypendiów. Stosowanie tego zwolnienia nie powinno być uzależnione od spełnienia szeregu dodatkowych wymogów formalnych, a zawarcie przez stypendystę (podatnika) umowy stypendialnej lub innego dokumentu równoważnego powinno być równoznaczne z uzyskaniem prawa do zastosowania zwolnienia.
Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko