w sprawie Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011”

Konwent Marszałków Województw RP stwierdza, że Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 - 2011” jako instrument pomocy Rządu samorządom terytorialnym wpłynie na poprawę stanu dróg o znaczeniu lokalnym, będzie kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny, usprawni komunikację w regionach oraz umożliwi koordynację procesu rozwoju systemu dróg na poziomie regionalnym. Program ten pozwoli na wyrównanie dysproporcji między drogami niższych kategorii spowodowanych niedofinansowaniem infrastruktury drogowej w gminach i powiatach.

 

Niemniej jednak Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że:

  1. podział środków dotacji pomiędzy województwa nie powinien być równy, lecz ustalony na podstawie algorytmu uwzględniającego np. liczbę ludności w województwie, jego wielkość, długość dróg gminnych i powiatowych.
  2. Kompetencje w zakresie naboru i oceny wniosków winny należeć do Zarządu Województwa.

Uzasadnienie
Podział środków za pomocą algorytmu pozwoli na rzeczywiste zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej oraz efektywniejsze zagospodarowanie przyznanych środków. Równy podział środków spowoduje, że w województwach o większym zagęszczeniu sieci drogowej program nie wpłynie znacząco na poprawę stanu dróg, natomiast w województwach gdzie sieć drogowa jest mniej rozwinięta mogą pozostać niewykorzystane środki.
Samorząd Województwa z racji ustawowego obowiązku określania strategii rozwoju województwa odpowiedzialny jest za rozwój regionu. Sieć drogowa jest podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój regionu. Ustalenie kompetencji w zakresie naboru i  oceny wniosków po stronie Samorządu Województwa pozwoli na zintegrowanie działań w zakresie modernizacji dróg pozostających w zarządzie samorządów różnych poziomów. Koordynacja tych działań przez Samorząd Województwa będzie efektywna i zapewni szybsze wdrożenie zadań. Proponowany przez Konwent Marszałków Województw RP sposób koordynacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011” na poziomie regionalnym jest spójny z deklarowaną przez Rząd polityką decentralizacji państwa .

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara