w sprawie projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (dot. reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia)

Konwent Marszałków z niepokojem stwierdza, że w stosunkowo krótkim czasie, po raz kolejny od czasu utworzenia kas chorych, proponuje się głęboką przebudowę instytucji nadzorującej powszechne ubezpieczenie zdrowotne bez uwzględnienia pozytywnych doświadczeń osiągniętych w ramach istniejących struktur.

 

Pomysł utworzenia siedmiu regionalnych Towarzystw Ubezpieczeniowych wzbudza kontrowersje, a w województwach, w których rola dotychczasowego oddziału NFZ o znacznej autonomii ma być zmarginalizowana, wywołał falę sprzeciwu.
W świetle ustawowych zadań nałożonych na samorząd Województwa zawartych w art. 14 ustawy o samorządzie województwa, nakładających dbałość o stan ochrony zdrowia nie do przyjęcia jest wyraźne pozbawienie wpływu na funkcjonowanie instytucji nadzorującej i rozdział środków dla  tych województw, które pozbawione będą Zarządów Towarzystw. Za dalece niewystarczające uznać należy, że samorządy wojewódzkie wpływu na funkcjonowanie Towarzystw nie utracą bo będą mieć swych przedstawicieli w Radach Towarzystw.
Ze szczegółów projektu ustawy wynika, że liczba tych przedstawicieli będzie jedynie symboliczna i nie mająca możliwości ochrony w głosowaniu projektów niekorzystnych dla własnych województw. Konwent Marszałków wyraża pogląd, że w celu prawidłowego wykorzystania funduszy publicznych należy poprawić zarządzanie placówkami ochrony zdrowia i nadzór nad nimi. Dlatego uzasadnionym jest by nie podejmować arbitralnych decyzji zarówno co do likwidacji NFZ oraz lokalizacji i ilości nowych Towarzystw Ubezpieczeniowych, zwłaszcza jeśli brane jest pod uwagę w przyszłości konkurowanie z silnymi, światowymi, ubezpieczycielami prywatnymi.
Konwent Marszałków stoi na stanowisku, że zamiar powołania nowych Towarzystw Ubezpieczeniowych powinien mieć charakter dobrowolny i  terminowy, winien być oparty przede wszystkim na osiągnięciach oddziałów NFZ, a niekoniecznie uwzględniać wielkość ośrodków miejskich, gdzie lokalizowane miałyby być Towarzystwa.
Przede wszystkim projekt przebudowy instytucji ochrony zdrowia w pełnym zakresie winien być konsultowany z samorządami wojewódzkimi i uwzględniać równe prawo 16 województw do decydowania i wpływu na warunki ochrony zdrowia na swoich obszarach.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara