w sprawie przekazywania do samorządów województw kompetencji w zakresie ochrony środowiska

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) oraz ustawa z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu) powierzają marszałkom i sejmikom województw nowe kompetencje w zakresie ochrony środowiska, które do tej pory przypisane były wojewodom. Ustawy te tworzą nowe podmioty administracji państwowej, które przejmą pracowników i majątek dotychczasowych instytucji. Tym samym późniejsza realizacja zadań przekazanych samorządowi województwa będzie utrudniona i wymagała skompletowania od nowa specjalistycznej kadry i wyposażenia jej w niezbędny majątek.

 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża zaniepokojenie sytuacją przekazywania do samorządów województw kompetencji, bez środków finansowych zapewniających ich prawidłową realizację. Kwestia ta dotyczy również zadań związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza oraz programów ochrony środowiska przed hałasem przejętych z dniem 1 stycznia 2008 r., na które nie są przekazywane z budżetów wojewodów środki finansowe w wysokości pozwalającej na ich realizację.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara