w sprawie usamorządowienia spółki PKP PR Sp. z o.o.

Konwent Marszałków Województw RP w odpowiedzi na propozycję Rządu deklaruje wolę podpisania porozumienia pomiędzy Stroną Rządową a Województwami. Właściwym terminem podpisania porozumienia są dni obrad  Walnego Zgromadzenia Związku Województw RP tj. 9-10.11.2008 r.

 

Konwent Marszałków oczekuje jednak od Strony Rządowej potwierdzenia spełnienia warunków przedstawionych w stanowisku Konwentu z dnia 25.09.2008 r. w następujący sposób:

 1. Zagwarantowanie środków finansowych na zakup i modernizację taboru w latach 2009-2015 z następujących źródeł:
  • przeznaczenie z Funduszu Kolejowego w wyniku zmiany ustawy z dnia 16.12.2005r. o funduszu kolejowym Dz. U. z 2006r. Nr 12, poz. 61 kwoty 700 mln zł. Środki finansowe w/w wysokości zostaną przekazane na podstawie kontraktów wojewódzkich.
  • potwierdzenie rezerwy celowej w trybie art.38, ust. 6 ust. Z dnia 28.03.2008r. o transporcie kolejowym Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm. w wysokości 623 mln zł.
  • z programu POIiŚ 175 mln euro (ok. 612,5 mln zł.) poprzez umieszczenie na liście indykatywnej projektów spółki PKP PR „na zakup i modernizację taboru realizującego przewozy kolejowe na obszarze co najmniej 2-ch województw”, z udziałem własnym PKP PR na poziomie 50% tj. dodatkowo kwoty 175 mln euro. Stanowi to w sumie kwotę (bez wkładu własnego) po stronie rządowej ok. 1 935 500 000 zł.
  • wskazanie źródeł finansowania programu inwestycyjnego w latach 2016-2020 w zakresie modernizacji i zakupu taboru kolejowego do kwoty 3 851 mln zł. z budżetu państwa i programów unijnych.
 2. Pokrycie straty bilansowej spółki z lat ubiegłych w kwocie 1 188 mln zł. m.in. poprzez:
  • podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki aportem zaplecz technicznych do obsługi taboru i innych nieruchomości
  • wniesienie aportem taboru zakupionego ze środków budżetu państwa
 3. Zobowiązanie do pokrycia straty operacyjnej i innych kosztów w tym wkładu własnego spółki PKP PR od 2009r. poprzez:
  • dotację z budżetu państwa w wysokości 208,3 mln zł. w 2009 r.
  • zwiększenie dochodów województw z tytułu podwyższenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 2 pkt % tj. z 14 do 16% od 2010r. w odniesieniu do obecnego systemu naliczania podatków.

Konwent upoważnia Zespół Roboczy ds. Usamorządowienia PKP PR poszerzony o Panów Marszałków:

 • Jana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu Związku Województw RP,
 • Marka Nawarę – Wiceprezesa Zarządu Związku Województw RP,
 • Adama Struzika - Wiceprezesa Zarządu Związku Województw RP,

do doprecyzowania porozumienia ze Stroną Rządową.

W celu dotrzymania wskazanego wyżej terminu niezbędna jest odpowiedź Strony Rządowej najpóźniej do dnia 30.10.2008r.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara