w sprawie współfinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa projektów realizowanych przez szkoły wyższe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

 

  1. Konwent Marszałków Województw RP wyraża pełne poparcie dla starań podejmowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzających do zmodyfikowania procedur przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008 w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystywanie na współfinansowanie projektów realizowanych przez szkoły wyższe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.
  2. Konwent Marszałków Województw rekomenduje Ministrowi Rozwoju Regionalnego wsparcie powyższej inicjatywy uznając, że w istotnym stopniu zależy od tego efektywność oraz właściwy profil wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013, czyli taki, który odpowiednio uwzględnia przedsięwzięcia oparte na wiedzy i innowacyjności.
  3. Konwent Marszałków Województw zwraca uwagę, że we wszystkich regionalnych programach operacyjnych zostały zarezerwowane istotne środki na wsparcie projektów związanych z poprawą zdolności i jakości kształcenia na poziomie wyższym, bądź też dotyczących rozwoju badań naukowych i współpracy w zakresie rozwijania i upowszechniania rozwiązań innowacyjnych, W powyższych dziedzinach wsparcia, szkoły wyższe należą do kluczowych beneficjantów, których aktywność decydować będzie o skutecznym wykorzystania zarezerwowanych środków.
  4. Konwent Marszałków Województw wyraża przekonanie, że w dziedzinie rozwoju technologicznego i innowacji, szczególnie istotne będzie wygenerowanie odpowiedniej liczby projektów o dobrej jakości, jak również o przedmiocie i celach odpowiadających założeniom regionalnych programów operacyjnych. Jest to trudne wyzwanie, które nie może być skutecznie podjęte bez maksymalnego wykorzystania potencjału organizacyjnego i intelektualnego działających w regionach szkół wyższych. W związku z tym należy uczynić wszystko co możliwe, aby możliwość realizacji przedsięwzięć w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz rozwoju technologicznego i innowacji w ramach regionalnych programów operacyjnych nie została zablokowana z powodu bieżącej sytuacji finansowej ich potencjalnych beneficjentów.
  5. Konwent Marszałków Województw podkreśla, że ograniczone możliwości szkół wyższych w zakresie finansowania wkładu własnego do projektów o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym, stawia pod znakiem zapytania możliwość absorpcji środków UE oraz finansowego i rzeczowego wykonania wskaźników programowych uzgodnionych z Rządem RP oraz Komisją Europejską, w szczególności w obszarze tzw. kategorii lizbońskich, stanowiących priorytetowy obszar interwencji, zarówno z regionalnego, jak i krajowego oraz europejskiego punktu widzenia.
  6. Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę, że zarezerwowanie w regionalnych programach operacyjnych istotnych środków na przedsięwzięcia należące do tzw. kategorii lizbońskich jest po części konsekwencją zobowiązań samodzielnie i dobrowolnie podjętych przez Rząd RP wobec Komisji Europejskiej. Stanowiska Konwentu Marszałków nie należy zatem traktować jako wystąpienia w interesie wyłącznie regionalnym. Odnosi się ono bowiem do problemu, który powinien stanowić przedmiot wspólnego zainteresowania Rządu RP oraz Samorządów Województw.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara