w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk i lądowisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk i lądowisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego, umieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury, Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowisko, że nieruchomości ujęte w wykazie lotnisk wojskowych częściowo lub czasowo niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań (załącznik nr 3 rozporządzenia) powinny w całości zostać ujęte w wykazie lotnisk wojskowych trwale niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, wymagających zachowania ich lotniczego charakteru (załącznik nr 1 rozporządzenia).

 

UZASADNIENIE

Możliwości samorządów finansowania budowy lotnisk cywilnych z własnych środków są bardzo ograniczone.
Zaproponowana w projekcie rozporządzenia forma udostępnienia terenu na inwestycje – czasowe użyczenie a nie darowizna może zniechęcić inwestorów prywatnych do finansowania przedsięwzięć, a tym samym uniemożliwić powstawanie na tych terenach lotnisk cywilnych. Znacząco zwiększa ryzyko jakie musiał by ponieść potencjalny inwestor (wysokość czynszu, zwrot zainwestowanych środków musiałby być kalkulowany na czas użyczenia). Fakt „czasowości” kwestii zbędności nieruchomości lotniskowej jest elementem, który może spowodować brak zainteresowania ze strony podmiotów finansujących.
Umieszczenie nieruchomości w Załączniku nr 3 jest sprzeczne z założonym celem rozporządzenia oraz jego uzasadnieniem stanowiącym, że uzyskane nieruchomości gruntowych przez jednostki samorządu terytorialnego pozwoli na rozwój infrastruktury, spowoduje wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia w regionie oraz przyczyni się do rozwoju siatki połączeń lotniczych. Bez inwestorów prywatnych będzie to bardzo trudne lub niemożliwe.
W ocenie Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej intencją ustawodawcy nie było ograniczanie możliwości inwestowania w przedsięwzięcia lotnicze dla prywatnych inwestorów komercyjnych.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara