w sprawie przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej i pakietu ustaw zdrowotnych

Konwent Marszałków Województw RP uważa weto Prezydenta RP dla pakietu ustaw zdrowotnych za szkodliwe dla ochrony zdrowia.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Parlamentarzystów Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do ustaw zdrowotnych, które zapewnią konstytucyjnie zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i możliwie najlepszą ich jakość.

 

Dotychczasowe regulacje są niewystarczające dla efektywnego i wydolnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zarówno dla zakładów opieki zdrowotnej, jak
1    właściwego respektowania i przestrzegania praw pacjenta.

Proces przekształceń prowadzony przez samorządy został zapoczątkowany reformą administracji publicznej, na podstawie której samorządy wojewódzkie przejęły funkcje organu założycielskiego dla części jednostek ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa „do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek".

Powyższe przepisy, w oparciu o obecną ustawę o zakładach opieki zdrowotnej umożliwiły opracowanie założeń programowych, które w konsekwencji dały początek przekształceniom publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez samorządy terytorialne. W obliczu zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i społeczno-gospodarczych obecne rozwiązania są niewystarczające, a funkcjonujące procedury długotrwałe i nieefektywne.

Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że konieczne jest zdecydowane wsparcie procesów przekształceń poprzez proponowane uregulowania ustawodawcze, które niewątpliwie poprawią efektywność i jakość funkcjonowania ochrony zdrowia oraz respektowanie praw pacjenta.

Dynamicznie rozwijająca się niepubliczna ochrona zdrowia stanowi wyzwanie dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, by skuteczniej mogły konkurować na rynku usług medycznych w zakresie zarządzania, przejrzystości funkcjonowania i oferowania konkurencyjnych usług. W tym celu niezbędne są nowe rozwiązania i nowe narzędzia.
Dlatego zawetowanie ustaw jest działaniem niekorzystnym zarówno dla szpitali, jak też dla pacjentów i ich praw. Brak odpowiednich uregulowań zwiększy różnice między jednostkami, zarówno w zakresie dostępności, jaki też jakości udzielanych świadczeń. Pozbawi również publiczne zakłady opieki zdrowotnej możliwości skorzystania z pomocy finansowej w spłacie narastających zobowiązań.

Zadłużone i niedostosowane do sytuacji jednostki ochrony zdrowia nie będą w stanie konkurować z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a poziom ich zobowiązań uniemożliwi utrzymanie płynności finansowej, doprowadzając tym samym do ich likwidacji, bądź ograniczenia działalności i dostępu do niektórych świadczeń.
Konwent Marszałków Województw RP poczuwając się do współodpowiedzialności za stan systemu ochrony zdrowia brał czynny udział w opracowywaniu pakietu ustaw zdrowotnych, uczestnicząc w szerokich konsultacjach społecznych.
Konwent Marszałków Województw RP w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków oraz poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej apeluje do Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do pakietu ustaw zdrowotnych.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara