w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 roku

Konwent Marszałków Województw RP postuluje o podjęcie negocjacji w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2009 roku przez dyrekcje Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z zespołami negocjacyjnymi reprezentującymi zrzeszonych pracodawców samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Napływające sygnały świadczą o pomijaniu przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ powołanych zgodnie z prawem zespołów negocjacyjnych jako partnera do rozmów w procedurze kontraktowania świadczeń.

 

Jest sprawą bezdyskusyjną, że w związku ze zmianą zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 rok, tj. likwidacją tzw. „drugiego strumienia" środków finansowych przekazywanych świadczeniodawcom na podwyżki wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, ze zm.) nastąpi znaczące pogorszenie sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawiona przez NFZ propozycja wyceny punktu w lecznictwie szpitalnym na poziomie 51 złotych, która ma uwzględniać środki przekazywane dotychczas na wzrost wynagrodzeń tzw. „drugim strumieniem" nie odpowiada środkom otrzymywanym w 2008 roku. Zaproponowana wycena punktu jest nieadekwatna do ponoszonych przez zakłady opieki zdrowotnej kosztów i w konsekwencji prowadzić będzie do dalszego pogarszania się i tak złej kondycji publicznej ochrony zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że w systemie jest więcej środków - niestety przeznacza je jedynie na zwiększenie liczby kontraktowanych świadczeń. Natomiast przyznane personelowi podwyżki wynagrodzeń pozostaną w 2009 roku bez pokrycia w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.

Marszałkowie Województw RP mając na uwadze sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, a tym samym bezpieczeństwo zdrowotne społeczności regionalnych stwierdzają, że przedstawiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycja kontraktacji świadczeń w lecznictwie szpitalnym w 2009 roku na poziomie 51 zł za punkt jest nie do przyjęcia i apelują o:

  1. Zapewnienie  wartości  umów  szpitalnych  na  poziomie  nie  niższym  niż w II półroczu 2008 roku, zachowując wartość punktu na poziomie 56 zł.
  2. Wycenę w 2009 roku wartości punktu w lecznictwie szpitalnym uwzględniającą: środki przekazywane dotychczas na wynagrodzenia, - wzrost stałych kosztów stanowiących elementy ustalania ceny jednostkowej świadczenia (m.in. energia elektryczna, ogrzewanie, koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości).
  3. Jednolitą cenę za punkt w całej Polsce.
  4. Zapewnienie dostępności do świadczeń zbliżonej do stanu obecnego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 gwarantuje obywatelom prawo do ochrony zdrowia oraz zapewnienie im przez władze publiczne niezależnie od ich sytuacji materialnej równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Aktualny system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce sprawia, że w najbliższej przyszłości niniejszy zapis stanie się jedynie deklaracją nie znajdującą pokrycia w rzeczywistości.
Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o uwzględnienie niniejszego stanowiska podczas kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2009 rok.

 

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara