w sprawie realizacji działania 6.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" (COIE)

 

Mając na uwadze wsparcie działalności eksportowej i inwestycyjnej regionalnych przedsiębiorstw, zachęcenie ich do poszukiwania partnerów zagranicznych oraz ekspansję na nowe rynki, a także sprawne funkcjonowanie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w regionach w Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, iż:

 1. Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) powinny działać w połączeniufaktycznym i funkcjonalnym z obecnie funkcjonującymi Centrami Obsługi Inwestora (COI).
  Od 2004 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zbudowała sieć regionalnych ośrodków wspierających pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, składającą się z 16 centrów obsługi inwestora (COI) funkcjonujących w każdym z województw. Stosują one jednolite standardy, pracują w nich odpowiednio przeszkoleni pracownicy, dysponują one zapleczem sprzętowym i lokalowym. Wiele z nich zdobyło już stabilną pozycję w środowisku przedsiębiorców i samorządowców.
  Poszerzenie zakresu działalności COI o usługi świadczone dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestowania za granicą umożliwi utworzenie w regionie jednej, wyspecjalizowanej jednostki, która będzie mogła profesjonalnie obsłużyć każdego przedsiębiorcę. Pozycja obecnych COI będzie wzmocniona, zostanie wykorzystany ich potencjał oraz doświadczenie.
  Ponadto rozwiązanie takie ujednolici i usystematyzuje system obsługi inwestorów i eksporterów w regionach.
 2. Marszałkowie Województw powinni decydować o umiejscowieniu COIE – bądź w strukturze Urzędów, bądź na mocy stosownej umowy w instytucjach zewnętrznych, w zależności od miejsca obecnego ulokowania COI.
  Obecnie na 16 COI, 8 zlokalizowanych jest w Urzędach Marszałkowskich i 8 w Agencjach Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze, że nowe jednostki COIE będą budowane na podstawie istniejących już COI, kwestia ich umiejscowienia powinna pozostać w kompetencji Marszałka Województwa.
 3. Opracowywane przez Ministerstwo Gospodarki materiały o rynkach zagranicznych powinny uwzględniać specyficzne potrzeby regionów w tym zakresie.
  Dostarczenie COIE opracowań, raportów, analiz i badań rynkowych dotyczących poszczególnych rynków zagranicznych jest niezwykle ważnym elementem sprawnego funkcjonowania systemu obsługi eksporterów i inwestorów. Wszystkie te dokumenty powinny być opracowane przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i charakteru rynku regionalnego. Równocześnie część środków powinna być zabezpieczona na przeprowadzenie konkretnych badań na zamówienie regionu, wynikających z danej sytuacji rynkowej.
 4. Konwent Marszałków Województw RP wnioskuje o włączenie swoich przedstawicieli do Zespołu przygotowującego system COI.
 5. Konwent Marszałków RP wnioskuje, aby nowy model systemu sieci Centów Obsługi Inwestora miał zapewnione finansowanie zapewniające skuteczną realizację celów systemu oraz jego sprawne działanie.
Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara