w sprawie projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030

Konwent Marszałków Województw RP stwierdza, iż konieczne jest przeprowadzenie gruntownych i szybkich reform gospodarki wodnej w Polsce ze wskazaniem na przyjęcie wariantu I „samorządowego". Powyższe umożliwi i usprawni prawidłową realizację powierzonych zadań m.in. poprzez możliwość większego pozyskiwania środków unijnych i innych funduszy celowych na utrzymanie administrowanych wód i urządzeń.

 

Niemniej należy stwierdzić, że trudno jest dostrzec w omawianym dokumencie fundamentalny cel, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu wody tj. wody czystej, bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich. Brak jest określenia wielkości środków finansowych i ich źródeł, niezbędnych do osiągnięcia powyższego celu, jak również brak konkretnego modelu finansowania reformy oraz samofinansowania perspektywicznego przyszłego gospodarowania wodami. Brak jest kompleksowego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi, z uwzględnieniem wymagań środowiskowych (dążenie do zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz zwiększenia ruchu kolejowego lub żeglugi).
Przedstawione w projekcie Strategii informacje dotyczące gospodarki wodnej opierają się jedynie na danych jednostek administracji rządowej, z całkowitym pominięciem jednostek samorządu terytorialnego, pomimo, iż wiele zadań jest realizowanych przez jst (ochrona przeciwpowodziowa - WZMiUW, budowa kanalizacji, wodociągów, zarządzenie w sytuacjach kryzysowych ect). Zmarginalizowano pracę samorządów województw w pozyskiwaniu znacznych nakładów finansowych na ochronę przeciwpowodziową z innych, niż budżet państwa, źródeł. Niedopuszczalne jest również poddanie w wątpliwość jakości i poprawności wykonanych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przez samorządy województw.
Poważnym niedociągnięciem projektu strategii, jest określenie jedynie zasady finansowania zadań leżących w gestii Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, przy jednoczesnym pominięciu kwestii finansowania zadań przekazanych samorządom, jak również już realizowanych przez jst (np. budowa kanalizacji, wodociągów). W celu umożliwienia   efektywnej    realizacji   przekazywanych   województwom   obowiązków dotyczących utrzymania wód, konieczne jest zagwarantowanie stabilnego i stałego poziomu corocznego finansowania tych zadań. Planowanie rozdziału środków powinno być zależne od wielkości posiadanych cieków, urządzeń wodnych. Zagrożeniem dla planowanej reformy jest również niedostrzeżenie możliwości pozyskiwania środków unijnych na gospodarowanie wodami.
Konwent Marszałków Województw RP widząc potrzebę wprowadzenia reform w gospodarce wodnej i popierając wariant I-szy samorządowy wnioskuje o:

  • umożliwienie przekazywania przez samorządy województw uprawnień do administrowania ciekami i urządzeniami o znaczeniu komunalnym na rzecz gmin,
  • ujęcie uwag przedłożonych w niniejszym stanowisku oraz przygotowanie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 zgodnie z ramami określonymi przez Senat RP w dniu 21 czerwca 2007 r. (M.P. Nr 39, poz 441),
  • wspólne prowadzenie prac przez przedstawicieli nauki, administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego nad projektem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030, poprzez powołanie do zespołu autorskiego przedstawicieli jst.
Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara