w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Marszałkowie Województw Rzeczypospolitej Polskiej zebrani na Konwencie w Szczawnicy-Jaworkach wyrażają zadowolenie z podpisanego w dniu 19 grudnia 2008 roku porozumienia między Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pomocy w działaniu Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013.

 

Termin uruchomienia naboru był wielokrotnie przekładany, a kolejne harmonogramy przedstawiane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie były dotrzymywane. Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. SPO-ROL, 2004-2006 i PROW 2007-2013 przy Konwencie Marszałków Województw RP w Brzozie (województwo Kujawsko-Pomorskie) w dniach 10-12 grudnia br., przedstawiciele samorządów województw podjęli decyzję o rekomendacji Marszałkom Województw podjęcie stanowiska Konwentu Marszałków Województw o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi od dnia 2 lutego 2009 roku. Przedstawiciele samorządów województw swoje stanowisko argumentowali, że uruchomienie naboru wniosków nie stoi w sprzeczności z toczącym się procesem akredytacji Agencji Płatniczej, pod warunkiem, że ten zakończy się przed podejmowaniem zobowiązań (podpisywaniem umów) w ramach programu.
Rozpoczęcie naboru wniosków w przedstawionym wyżej terminie, jest warunkiem koniecznym realizacji w 2009 roku przynajmniej części przygotowanych przez beneficjentów inwestycji. Przy obecnych zapisach programowych oraz specyfice procesu inwestycyjnego, każda późniejsza data uruchomienia naboru wniosków będzie skutkować przesunięciem faktycznej realizacji operacji na rok 2010, co przy dwuletnim oczekiwaniu beneficjentów na uruchomienie działań jest, zdaniem Marszałków Województw, niedopuszczalne.
Samorządy Województw, jako uczestnik procesu wdrożeniowego wywiązały się ze wszystkich podjętych w zakresie wdrażania działań delegowanych zobowiązań i na przełomie września i października br. złożyły formalne deklaracje gotowości do uczestnictwa w procesie.
Mając na uwadze powyższe, Marszałkowie Województw wyrażają pogląd, że determinacja i przedstawiane przez samorządy województw argumenty doprowadziły do podpisania przywołanego na wstępie porozumienia.
Marszałkowie Województw wyrażają pogląd, że w obecnej sytuacji wszystkie samorządy województw powinny rozpocząć nabór wniosków od dnia 2 lutego 2009 roku.

UZASADNIENIE


Faktyczną organizacyjną gotowość do pełnienia funkcji wdrożeniowych samorządy województw deklarowały już w styczniu br. w notatce ze spotkania koordynacyjnego grupy roboczej przy konwencie marszałków RP (notatka ze spotkania w Wiśle w dniach 9-11.01.2008 r.), a następnie w stanowisku Konwentu z dnia 17.04.2008 r. W dokumentach powyższych wskazywaliśmy, że do zgłoszenia formalnej deklaracji gotowości do wdrażania działań delegowanych samorządom województw brakuje wyłącznie rozporządzeń i procedur, za których przygotowanie są odpowiedzialne MRiRW oraz ARiMR. W związku z powyższym apelowano do instytucji centralnych o określenie zakresu przygotowań i przyspieszenie prac niezbędnych do sprawnego i szybkiego przeprowadzenia procesu akredytacyjnego. W w/w notatce grupa robocza domagała się ponadto aktualizacji kilkakrotnie zmienianych na przestrzeni roku 2007 harmonogramów prac przygotowawczych i ustalenia wiążących wszystkie strony terminów uruchamiania poszczególnych działań samorządowych. Apelowano, aby uaktualnione terminy miały charakter realny i ostateczny i były oparte o wcześniejsze uzgodnienia na szczeblu centralnym kluczowych dla ich dotrzymania kwestii, tj. np. zakresu akredytacji działań delegowanych, uruchomienia finansowania pomocy technicznej itp.
Biorąc pod uwagę powyższe, kolejne nie dotrzymanie terminów wynikających z ostatniego, podanego przez MRiRW oraz ARiMR harmonogramu uruchomienia działań delegowanych (harmonogram przewidywał ogłoszenie naborów wniosków na działanie „odnowa i rozwój wsi" w grudniu br., przy założeniu zgłoszenia deklaracji gotowości przez wszystkie województwa na przełomie września i października) stwarza realne zagrożenie nie wykorzystania środków programu, a także podważa wiarygodność SW jako członków procesu wdrożeniowego w oczach potencjalnych beneficjentów działań delegowanych.
Istotne znaczenie ma ponadto aspekt finansowy tak prowadzonego procesu przygotowawczego, zwłaszcza ponadroczne ponoszenie przez samorządy województw kosztów związanych z utrzymaniem gotowości struktur wdrożeniowych.
W powyższej sytuacji dalsza zwłoka w ogłaszaniu naborów wniosków stanowi poważne zagrożenie utraty wiarygodności instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także realne ryzyko utraty środków finansowych przeznaczonych na działania delegowane.
Podjęta przez Marszałków decyzja o uruchomieniu naboru wniosków przed uzyskaniem formalnej akredytacji działań wydaje się w powyższej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara