w sprawie niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację przez samorządy województw pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poczynienie starań mających na celu zwiększenie kwot środków finansowych dla poszczególnych województw na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

 

Przedstawiciele samorządów województw aktywnie uczestniczą w procesie przygotowawczym do uruchomienia działań delegowanych z zakresu PROW 2007-2013 od listopada 2005 roku, kiedy to konsultowane były pierwsze wersje dokumentów programowych. We wskazanym wyżej okresie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiało kilka wersji harmonogramów prac przygotowawczych, z których pierwsze zakładały uruchomienie naborów wniosków w pierwszym kwartale 2007 roku. Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w/w harmonogramy uruchamiania działań, zarządy województw już od początku 2007 roku rozpoczęły proces przygotowywania struktur wdrożeniowych oraz zatrudniania pracowników do wykonywania zadań zleconych z zakresu PROW 2007-2013.
W ostatnim czasie do samorządów województw przekazane zostały kwoty środków finansowych dostępne dla poszczególnych województw i na kolejne lata realizacji PROW 2007-2013 w ramach Pomocy Technicznej. Biorąc pod uwagę wymogi wynikające z przyjętych i planowanych do przyjęcia procedur, rozdzielności stanowisk, zasady dwóch par oczu itp., wysokość kwot jest zdecydowanie zbyt niska. Należy podkreślić, że zarówno w roku 2007 jak i obecnie samorządy województw ponosiły wszelkie koszty związane z przygotowaniami do realizacji działań samorządowych PROW 2007-2013 wyłącznie ze środków własnych.
W związku z powyższym Marszałkowie Województw stoją na stanowisku, że nie mogą ponosić konsekwencji błędnych decyzji popełnionych w trakcie negocjacji PROW 2007-2013, których wynikiem jest ewidentne niedoszacowanie potrzeb finansowych instytucji zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013.

 

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara