w sprawie kryterium dostępu w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia kryterium dostępu w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom"

 

„(...) Przejmowane gospodarstwo:
1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa, (...);


Zapis ten jest niekorzystny dla województw o dużym rozdrobnieniu agrarnym (województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie oraz Śląskie) Takie kryterium eliminuje większość potencjalnych beneficjentów działania na terenie tych regionów.

Z uwagi na fakt, iż kwestią rozstrzygającą powinna być wielkość ekonomiczna, a nie fizyczna gospodarstwa (zwłaszcza w przypadku gospodarstw specjalistycznych), sprzeciw budzi również przytoczony poniżej zapis zaproponowany w uchwale Nr 13/2008 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007¬2013.

„Jeśli przejmowane gospodarstwo położone jest w województwie, w którym średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gospodarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż średnia w danym województwie ale niższą niż średnia krajowa, pomoc może zostać przyznana tylko pod warunkiem, że wnioskujący zobowiąże się do zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie do 3 lat od momentu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy. Pomoc ulega zwrotowi w całości w przypadku gdy beneficjent nie dotrzymał zobowiązania zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej (wg stanu na dzień, w którym został złożony wniosek). "

Kryterium ogólne powinno być określone z wprowadzeniem alternatywy, dotyczącej określonego katalogu rodzajów produkcji (np. uprawa drzew i krzewów owocowych, uprawy warzyw pod osłonami), w której konieczność zwiększenia powierzchni gospodarstwa do średniej krajowej zostałaby zastąpiona obowiązkiem osiągnięcia i utrzymania odpowiedniej wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wg jednostek ESU).

Konwent Marszałków wnosi o dostosowanie zapisów w treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w następujący sposób:

„Jeśli przejmowane gospodarstwo położone jest w województwie, w którym średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gospodarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż średnia w danym województwie ale niższą niż średnia krajowa, pomoc może zostać przyznana tylko pod warunkiem, że wnioskujący zobowiąże się do zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie do 3 lat od momentu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy lub w przypadku gospodarstw specjalistycznych do osiągnięcia i utrzymania wielkości ekonomicznej gospodarstwa na poziomie minimum 4 ESU. Pomoc ulega zwrotowi w całości w przypadku gdy beneficjent nie dotrzymał zobowiązania zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej (wg stanu na dzień, w którym został złożony wniosek). "

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara